Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Tabel 145 

Algemene informatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 355 gemeenten (per 1-1-2020) samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De Vereniging heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Wij werken met elkaar aan maatschappelijke opgaven.

Programma

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Beleidsdoelen

C. Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Rechtsvorm

Vereniging

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Bestuur

Opdrachtgeversrol

Bestuurlijk belang

Haarlemmermeer heeft 75 stemmen in de Algemene Ledenvergadering. Elke gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van één duizend (1.000) inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij tenminste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.

Aandelenbelang

De vereniging heeft geen aandelen.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer voor 2021 bedraagt € 1,35 per inwoner

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 61.975.000

€ 64.627.000

Vreemd vermogen

€ 78.875.000

€ 88.668.000

Solvabiliteit ultimo 2019

42%

Begroot resultaat 2020

€ 5.130.000 (negatief)

Financiële gegevens

Het resultaat over 2019 is uitgekomen op € 0,316 miljoen negatief (na de onttrekking uit de bestemmingsreserve van € 0,858 miljoen). Ten opzichte van de begroting is het resultaat daarmee ruim € 5 miljoen hoger dan begroot. Het resultaat is ten laste gebracht van de overige reserves van de VNG.

Het resultaat is beter dan begroot als gevolg van de optelsom van:

  • hogere projectbijdragen;
  • lagere salarislasten als gevolg van vacatureruimte;
  • hogere doorbelasting van de projectmedewerkers en overhead op de projecten welke in de loop van 2019 toegekend;
  • resultaat uit deelnemingen en de effectenportefeuille, die conform de eerder gemaakte afspraken in de ALV buiten de begroting zijn gehouden.
Eventuele risico’s

Het eigen vermogen ultimo 2019 is ruim voldoende voor het opvangen van eventuele risico's.