Meerlanden Holding NV

Tabel 129 

Algemene informatie

Meerlanden Holding N.V. (MH) is onder andere werkzaam op het gebied van de inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, straatreiniging en gladheidbestrijding. MH is een overheid gedomineerde afval- en reinigingsorganisatie van en voor de deelnemende gemeenten: Haarlemmermeer, Aalsmeer, Heemstede, Noordwijk, Bennebroek/Bloemendaal, Diemen, Lisse en Hillegom.

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoelen

B. Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.

D. Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Beheer en Onderhoud

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer bezit 97.228 van de 183.480 geplaatste en volgestorte aandelen en heeft daarmee een meerderheidsbelang van 52,99% .

Financieel belang

De aandelen van De Meerlanden kennen een nominale waarde van € 46. Dit resulteert in een financieel belang van € 4.472.488.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 28.220.000

€ 29.092.000

Vreemd vermogen

€ 26.454.000

€24.743.000

Solvabiliteit ultimo 2019

54%

Begroot resultaat 2020

€ 3.110.000 (resultaat voor rente en belastingen)

Financiële gegevens

De totale omzet van de Meerlanden is in 2019 met 5,3% gestegen ten opzichte van 2018. Het nettoresultaat € 2.215.025 daalde iets als gevolg een hogere belastinglast (2018: € 2.687.000). De Meerlanden is een financieel gezond bedrijf met goede rentabiliteit en solvabiliteit.

Eventuele risico’s

De beschikbare weerstandscapaciteit is ruim voldoende voor eventuele risico's. De Covid-19 uitbraak en de maatregelen die door de overheid naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken, beïnvloeden de bedrijfsvoering van Meerlanden en zullen ook impact hebben op het resultaat na belastingen over 2020. In april 2020 is een daling geconstateerd van de inkomsten uit bedrijfsafvalactiviteiten en de kringloopwinkel is gesloten. Of de inkomsten in de komende maanden van 2020 zullen verbeteren, hangt af van de periode waarin Meerlanden wordt blootgesteld aan Covid-19 en in hoeverre overheidsmaatregelen worden verlengd, uitgebreid of afgebouwd. De afvalinzameling bij huishoudens en op de milieustraten laten in april 2020 een toename van de activiteiten zien. Aangezien deze activiteiten het grootste deel van de inkomsten bepalen, verwacht Meerlanden vooralsnog een lichte daling van het resultaat na belastingen ten opzichte van het resultaat na belastingen van 2019.

Investeringen dit jaar zullen worden beperkt tot noodzakelijke vervangingen van activa totdat er meer zekerheid is over wanneer de overheidsmaatregelen zullen eindigen en de bedrijfsactiviteiten verbeteren. Daar waar sprake is van voorgenomen investeringen uit hoofde van nieuwe activiteiten, wordt het besluit daarover pas genomen nadat meer duidelijk is over de gevolgen van de Covid-19 uitbraak. Meerlanden verwacht geen wijzigingen in haar personeelsbestand. Als de Covid-19 pandemie echter langer aanhoudt, moet dit eventueel opnieuw worden bekeken. Op basis van de huidige financiële positie en resultaten wordt het risico dat Meerlanden niet aan de ratio’s van onze convenanten voldoet, als zeer gering ingeschat.