AM match

Tabel 124 

Algemene informatie

Met ingang van 1 juli 2016 is werkorganisatie AM match gestart. Het betreft een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze organisatie heeft één kerntaak: de re-integratie naar werk voor de doelgroep die onder de Participatiewet valt, voor zover zij een loonwaarde hebben die lager is dan 70% van het minimumloon. Bij de uitvoering van deze kerntaak wordt zoveel mogelijk ingezet op de plaatsing bij reguliere werkgevers. Voor de doelgroep wordt ingezet op verdere ontwikkeling en blijft de focus gericht op door- en uitstroom. AM match is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw en de plek waar beschut werk namens de vijf deelnemende gemeenten wordt aangeboden.

Programma

Zorg en werk

Beleidsdoelen

C. Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Werk & Inkomen

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Werk & Inkomen

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de vijf deelnemende gemeenten. De voorzitter is de wethouder uit de gemeente Haarlemmermeer. De dagelijkse verantwoording en leiding van de organisatie ligt bij de algemeen directeur.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. In het bestuur heeft de gemeente Haarlemmermeer twee van de acht stemmen.

Financieel belang

Geraamde bijdrage 2021 € 1.197.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 5.376.000

€ 3.930.000

Vreemd vermogen

€ 1.695.000

€ 1.367.000

Solvabiliteit ultimo 2019

74%

Begroot resultaat 2021

€ - 40.000

Financiële gegevens

Het rekeningresultaat 2019 komt uit op € 267.000. In de begroting was rekening gehouden met een exploitatietekort van € 125.000. Derhalve is het exploitatieresultaat € 392.000 hoger dan begroot. Met name de netto toegevoegde waarde (NTW) was lager dan in de begroting was opgenomen. Belangrijke oorzaak hiervan was het groter aantal plaatsingen van inwoners met een uitkering ingevolge de Participatiewet (P-doelgroep) bij werkgevers. Hierdoor was het aantal gedetacheerden bij AM match lager dan verwacht en dit leidt dan tot een lagere NTW dan verwacht. Hierdoor zijn ook de loonkosten Participatiewet bij AM match lager. Daarnaast was de opbrengst uit detacheringen van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) doelgroep lager dan begroot. Door beheersing van de kosten en een voordeel in de rijksbijdrage voor de Wsw bleef het resultaat binnen de begroting.

De begroting is meerjarig sluitend. In de begroting voor 2021 wordt een exploitatietekort begroot van € 40.000 voor de uitvoering van de Wsw. In de jaren 2022 tot en met 2025 wordt een klein positief resultaat verwacht. De exploitatieresultaten vanaf 2021 worden, overeenkomstig hetgeen hierover in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd, verrekend met de gemeente volgens de verdeelsleutel zoals deze in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd. De eventuele gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet meegenomen in deze cijfers.

De kosten voor de uitvoering van de participatie van de doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het wettelijk sociaal minimum zijn in 2021 begroot op € 2.554.000. Dit bedrag komt geheel voor rekening van de gemeenten omdat de bestemmingsreserve van AM match in 2020 is uitgeput. Deze structurele eigen bijdrage voor de gemeente Haarlemmermeer is geraamd bij de Voorjaarsrapportage 2020 en is voor 2021 € 1.197.000.

Eventuele risico's

De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten binnen AM match en de ontwikkelingen in de rijksbijdrage voor de Wsw doelgroep. De risico’s zijn in een risico-inventarisatie opgenomen.

Weerstandsvermogen

Tijdens het opstellen van de begroting door AM match begon de coronacrisis. Op dit moment is sprake van een grote impact op de exploitatie van AM match. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet verwerkt in de begroting voor 2021. Begin 2021 zal een begrotingswijziging worden opgesteld waarmee de consequenties van deze crisis in de begroting worden verwerkt. Ook in de begroting van 2020 zullen de gevolgen van de coronacrisis worden verwerkt. In tegenstelling tot andere jaren wordt deze begrotingswijziging in het najaar 2020 vastgesteld wanneer meer bekend is over de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Een eerste analyse is al wel beschikbaar. Veel bedrijven waar medewerkers gedetacheerd zijn hebben direct of indirect te maken met de luchtvaart. In deze sector komen op dit moment een aanzienlijk aantal detacheringsplekken te vervallen. Ook in andere branches worden detacheringen abrupt beëindigd. Daarnaast valt een deel van de doelgroep Wsw onder de risicogroepen, waardoor deze mensen preventief naar huis zijn gestuurd. Deze situatie heeft grote gevolgen voor de omzet in 2020, terwijl de kosten blijven doorlopen. De eerste berekeningen geven aan dat de omzet rond de 50% lager zal uitvallen. Zolang de huidige beperkende maatregelen gelden komt dit neer op circa € 150.000 per maand. Dit percentage zal in de loop van de tijd veranderen naar gelang de maatregelen strenger worden of worden versoepeld. Als we er van uit gaan dat de rijksbijdrage in 2020 ongewijzigd blijft, en ook het aantal Participatiewet plaatsingen nog redelijk kan worden gerealiseerd, kan de eerste grote klap opgevangen worden met de algemene reserve. Deze bedraagt op dit moment € 2.466.000.

De liquiditeit is vooralsnog ruim voldoende om de salarissen tot eind 2020 te kunnen betalen. Door AM match wordt gezocht naar een structurele oplossing.