Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Tabel 125 

Algemene informatie

Per 1 januari 2008 maakt de gemeente Haarlemmermeer deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK bestaat uit de GGD Kennemerland (inclusief bureau GHOR) en de Regionale Brandweer Kennemerland.

Programma

Veiligheid, Zorg en werk en Maatschappelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

B. Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

A. Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

A. Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Veiligheid

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Veiligheid

Bestuurlijk belang

Lid van het dagelijks bestuur en lid van het algemeen bestuur. Haarlemmermeer heeft acht van de 32 stemmen in het algemeen bestuur.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen.

Financieel belang

In 2021 is de bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer € 16.007.000. Dit is 31,3% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 51.061.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 3.358.000

€ 4.054.000

Vreemd vermogen

€ 41.612.000

€ 42.445.000

Solvabiliteit ultimo 2019

8,7%

Begroot resultaat 2021

-/- € 31.000

Financiële gegevens

De VRK sluit 2019 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.000. In de begroting 2019 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837. Uiteindelijk is dit nu € 606.000 hoger uitgevallen dan begroot, het verschil bedraagt 0,71% van de begroting. Dit komt door verschillende voor- en nadelen, veelal incidenteel, waarvan de grootste meevaller bestaat uit een vrijval onderhoudsvoorziening oude meldkamer van € 433.000. Van het positief rekeningresultaat vloeit € 455.000 terug naar de deelnemende gemeenten. Van het overig positief saldo, € 606.000, wordt een deel van de bestemmingsreserve frictiekosten Veilig Thuis gevuld.

Een van de voordelen om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK is de verwachting dat Veilig Thuis gebruik kan maken van de schaalvoordelen van een grotere organisatie als de VRK en daarmee uiteindelijk efficiënter kan werken. De verwachting is dat deze voordelen gemiddeld over drie jaar gerealiseerd kunnen worden. Om in de tussenliggende periode de hogere kosten op te kunnen vangen wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen.

De begroting is meerjarig sluitend. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt uitgegaan van een negatief resultaat van respectievelijk € 31.000 en € 191.000. Voor het jaar 2023 wordt een positief resultaat van € 78.000 begroot en voor het jaar 2024 € 17.000.

Eventuele risico

Risico’s binnen de VRK zijn geïdentificeerd, gekwalificeerd en waar mogelijk zijn beheersmaatregelen gekoppeld aan de risico’s. Op het gebied van personeel en organisatie zijn meerdere risico's geïdentificeerd die betrekking hebben op externe loopbaanbegeleiding, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, integriteit strategisch personeel, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, gevolgen FLO-overgangsrecht, vrijwilligers die zich minder lang binden, et cetera.

Overige risico’s met gekwantificeerde grote financiële impact zijn het stopzetten van grote subsidies, met name Brede Centrale Toegang (BCT), verhoogde instroom WGA/WIA en weersinvloeden.

Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kanspercentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s tellen op tot een bedrag van € 3,3 miljoen.