NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Tabel 144 

Algemene informatie

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De BNG draagt met gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Deelname in het maatschappelijk kapitaal van de NV voorziet in het (gemeenschappelijk) behartigen van de belangen in de kapitaalbehoefte van gemeenten.

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoel

C. Financiering/bespaarde rente/dividend.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Financiën

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De BNG is een structuurvennootschap. De Staat is de houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en waterschappen. De gemeente Haarlemmermeer bezit 123.162 aandelen (0,11% van het totaal)

Financieel belang

De gemeente Haarlemmermeer heeft € 310.000 beschikbaar gesteld aan gestort kapitaal. Jaarlijks wordt er dividend ontvangen.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

d 31-12-2019

Eigen vermogen

€ 4.991.000.000

€ 4.887.000.000

Vreemd vermogen

€ 132.518.000.000

€ 144.802.000.000

Solvabiliteit ultimo 2019

3,2%

Begroot resultaat 2020

Geen opgave

Financiële gegevens

Over 2019 hebben wij € 156.416 aan dividend ontvangen, € 1,27 per aandeel (vergelijk 2018: € 2,85). Het resultaat over 2019 was € 163 miljoen (2018: € 337 miljoen). De opbrengst van het dividend wordt verantwoord in het jaar van ontvangst. De belangrijkste factoren voor de daling van het resultaat zijn een lager resultaat op financiële transacties en een lager renteresultaat – beide als gevolg van gedaalde rentetarieven – en door hogere voorzieningen. Als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020. De lage langlopende rente zal een drukkend effect hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat.

Eventuele risico’s

De bank heeft zeer hoge externe krediet ratings (Moody’s: Aaa, Standard & Poor’s: AAA en Fitch: AA+). Dankzij deze hoge kredietwaardigheid heeft de bank een sterke inkooppositie op de internationale geld- en kapitaalmarkt.