Cocensus

Tabel 126 

Algemene informatie

Cocensus is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze is opgericht op 1 januari 2007 door de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem. In de loop van de jaren hebben de gemeenten Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo zich aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling.

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoel

A. Belastingen (OZB), parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Financiën

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur kent vanuit iedere gemeente één lid vanuit het college van burgemeester en wethouders. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en drie leden aangewezen vanuit de leden van het algemeen bestuur.

Aandelenbelang

De GR heeft geen aandelen. Van de 24 stemmen heeft Haarlemmermeer vijf stemmen (20,8%)

Financieel belang

Begrote bijdrage in 2021 is € 3.932.500

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 205.311

€ 250.000

Vreemd vermogen

€ 4.175.671

€ 7.539.576

Solvabiliteit ultimo 2019

3,8%

Begroot resultaat 2020

€ 0

Financiële gegevens

De exploitatie van Cocensus over 2019 sluit af met een overschot van € 99.412. Dit werd veroorzaakt door werkzaamheden die zijn verricht voor de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo, vooruitlopend op de toetreding per 1 januari 2020 tot de GR Cocensus. Het totale eigen vermogen komt daarmee uit op € 250.000.

Eventuele risico’s

In de ontvangen ontwerpbegroting worden twee risico's benoemd.

De eerste is in algemene zin de toenemende automatiseringsgraad in samenhang met de aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van beveiligde persoonsgegevens die niet goed te beheersen valt. Het financiële effect van de beveiliging van de gegevens is op voorhand moeilijk in te schatten.

Het tweede risico dat benoemd wordt betreft het personeel. Er wordt een toename geconstateerd van de ernstigere ziektegevallen. Dit kan een risico zijn voor de continuïteit van de organisatie. Tot nu toe lukt het Cocensus om de langdurige uitval met behulp van het inhuurbudget op te vangen maar of dat in toekomst blijvend kan worden opgevangen is een onzekere factor.