GEM A4 Zone West Beheer BV

Tabel 139 

Algemene informatie

GEM A4 Zone West Beheer BV is opgericht om de noodzakelijke beheeractiviteiten van betreffende projecten te initiëren dan wel uit te voeren. In de GEM A4 Zone West Beheer BV nemen SADC, Schiphol Real Estate en de gemeente Haarlemmermeer deel.

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Grondzaken

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder deelnemingen vertegenwoordigt de gemeente in de vergadering van aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 33,3 % in GEM A4 Zone West Beheer BV, net als de overige twee aandeelhouders.

Financieel belang

Het financieel belang voor de gemeente Haarlemmermeer bestaat uit het door haar gestorte deel op de geplaatste aandelen van € 6.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 18.000

€ 18.000

Vreemd vermogen

€ 171.257

€ 2.477.836

Solvabiliteit ultimo 2019

0,7%

Begroot resultaat 2020

0

Financiële gegevens

Alle kosten en opbrengsten van de A4 Zone West Beheer BV worden vergoed door of afgedragen aan de GEM A4 Zone West CV. De toename van vreemd vermogen zit hem in het stallen van overtollige liquide middelen van de CV bij de BV (ter vermijding van rentekosten in CV), waardoor er een schuld aan de CV is ontstaan.

Eventuele risico’s

GEM A4 Zone West Beheer BV is opgericht voor het beperken van de aansprakelijkheid. In beginsel is deze BV aansprakelijk voor de tekortkomingen van de A4 Zone West CV.