Vervoerregio Amsterdam

Tabel 122 

Algemene informatie

De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten in de regio Amsterdam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gestart per 1 januari 2017. Het Rijk heeft de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag bij uitzondering de wettelijke status van “vervoerregio” gegeven met behoud van de wettelijke bevoegdheden en middelen (BDU). De belangrijkste taken van de Vervoerregio Amsterdam liggen op het gebied van (regionaal) verkeer en vervoer. De vijftien gemeenten zetten zich onder andere in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. In de samenwerking binnen de vervoerregio spelen deelregio’s een belangrijke rol. Wij maken deel uit van de regio Amstelland-de Meerlanden.

Programma

Mobiliteit

Beleidsdoelen

A. Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.

B. De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Verkeer en vervoer

Opdrachtgeversrol

-

Bestuurlijk belang

Lidmaatschap Dagelijks Bestuur en deelname aan Regioraad. Het aantal leden in de Regioraad voor de gemeente staat in verhouding tot het inwoneraantal van de gemeente.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. Elk lid van de Regioraad heeft één stem.

Financieel belang

Deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van geldleningen aangegaan door de Vervoerregio voor de uitvoering van haar taak. Dit in verhouding tot het inwoneraantal van de deelnemende gemeente.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 795.977

€ 1.642.573

Vreemd vermogen

€ 337.241.392

€ 270.801.530

Solvabiliteit ultimo 2019

0,6 %

Begroot resultaat 2020

€ 0

Financiële gegevens

Wij zijn in het bezit van concept cijfers over 2019. De Vervoerregio wordt sinds 1 januari 2017 direct bekostigd uit de brede doeluitkering (BDU) van het rijk. In de achter ons liggende jaren is een deel van de jaarlijks ontvangen middelen niet ingezet; de Vervoerregio heeft deze gelden gereserveerd. Deze gereserveerde middelen zullen de komende jaren worden aangewend.

Eventuele risico’s

Er is nog geen materieel risico te bepalen. Door de coronacrisis is er bij de Vervoerregio een onzekerheid ontstaan. Het gebruik van het openbaar vervoer is per 16 maart 2020 plotsklaps fors afgenomen. Dit raakt de vervoerspartners direct door de fors teruglopende reizigersaantallen en -opbrengsten. Naar verwachting zal er ook sprake zijn van een effect op de oplevering/ programmering van mobiliteitsprojecten. De omvang van de gevolgen van deze crisis en de mate waarin deze de taken van de Vervoerregio en partners raakt, is op het moment nog niet bekend. Mogelijk zal er een beroep worden gedaan op de Vervoerregio om bij te dragen aan het opvangen van de gevolgen van de crisis en het herstel. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd de ondersteuning van de OV-bedrijven en het steunen van de bouwsector door mobiliteitsprojecten te blijven stimuleren. Dit kan effecten hebben voor het financieel perspectief.