Amstelland-Meerlanden Overleg

Tabel 123 

Algemene informatie

Het Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) is een samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn op basis van een gemeenschappelijke regeling.
Doel is door afstemming te komen tot een effectiever regionaal beleid en gezamenlijke belangenbehartiging bij onder andere de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Noord-Holland. In de bestuurlijke regiegroep van de MRA zitten twee bestuurders uit het AM-overleg. Daarnaast vertegenwoordigen AM bestuurders de AM-regio in de bestuurlijke MRA platforms op het gebied van onder andere mobiliteit, economie, ruimte en duurzaamheid.

Programma

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Beleidsdoelen

C. Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Regionale Samenwerking

Opdrachtgeversrol

-

Bestuurlijk belang

Lid Regiegroep AM en via de deelregio AM bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse MRA overleggen.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen

Financieel belang

De deelnemende gemeenten dragen € 0,73 per inwoner bij aan het AM. De geraamde bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer in 2021 bedraagt € 112.592 op een totaal van € 259.422.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 102.952

€ 133.699

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Solvabiliteit ultimo 2019

100%

Begroot resultaat 2020

€ 0

Financiële gegevens

De jaarrekening 2019 laat een storting in de egalisatiereserve zien van € 30.700. De reden is dat niet alle personeelskosten voor de regiosecretarissen ten laste zijn gebracht van 2019. Dit overschot zal in 2020 weer onttrokken worden.

De deelnemende gemeenten dragen € 0,73 per inwoner bij aan het AM. Besluitvorming hierover heeft in Haarlemmermeer plaatsgevonden bij de Voorjaarsrapportage 2017 (2017.0025366).

Eventuele risico’s

Gezien de omvang van de begroting van rond de € 250.000 en dat de AM-samenwerking geen grote risico's kent die het noodzakelijk maken om een grote reserve op te bouwen is besloten om een deel van de egalisatiereserve terug te storten aan de deelnemers. De egalisatiereserve wordt teruggebracht met € 50.000. De gemeente Haarlemmermeer ontvangt hiervan € 22.600.