Recreatieschap Spaarnwoude

Tabel 128 

Algemene informatie

In 1971 is de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude (GRS) afgesloten tussen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Haarlem, Velsen en Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Doel van de GRS is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd in het werkingsgebied van de regeling, gelegen tussen Amsterdam en Haarlem. De participanten dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit openbare gebied dat grotendeels samenvalt met de Bufferzone Amsterdam-Haarlem. Ook het toezicht op en handhaven van de Algemene Verordening Spaarnwoude maakt onderdeel uit van het beheer.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Beleidsdoel

E. Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Recreatie

Bestuurlijk belang

De provincie Noord-Holland levert twee bestuursleden en de vier gemeenten leveren ieder één bestuurslid voor het algemeen bestuur. Elk bestuurslid heeft één stem. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden. Zij worden aangewezen uit en door het algemeen bestuur.

Aandelenbelang

De GR heeft geen aandelen. Er is gelijke zeggenschap onder de deelnemers.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer is 10,28% en draagt in 2021 € 536.200 bij in het totaal aan bijdragen van € 5.213.666.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 17.136.409

€ 17.074.010

Vreemd vermogen

€ 1.793.998

€ 2.049.567

Solvabiliteit ultimo 2019

89%

Begroot resultaat 2021

€ 0

Financiële gegevens

Het Recreatieschap is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  1. Spaarnwoude SPW, het gebied dat wordt ingesloten door het Noordzeekanaal aan de noordoostzijde, Velserbroek en Haarlem aan de westzijde en de snelweg A200 aan de zuidzijde;
  2. Spaarnwoude SGP, de uitbreidingsgebieden in Haarlemmermeer en Tuinen van West die zijn aangelegd in het kader van het Strategisch Groenproject Haarlemmerméér Groen;
  3. Spaarnwoude SMG, de uitbreidingsgebieden rondom Schiphol die zijn aangelegd in het kader van het plan Mainport & Groen. Beheerlasten worden bekostigd uit een afkoopsom die van de Stichting Mainport en Groen in 2013 is ontvangen.

De geconsolideerde Jaarrekening 2019 Recreatieschap Spaarnwoude (dus inclusief SGP en SMG) is in 2019 in totaal gunstiger uitgevallen dan begroot. Het verschil is vooral verklaarbaar door lagere uitgaven voor incidentele projecten (doorschuiven werkzaamheden) en de nieuwe afschrijvingssystematiek conform de BBV regelgeving. Het exploitatietekort komt ten laste van de reserves. Daarmee wordt de participantenbijdrage stabiel gehouden.

Eventuele risico’s

De risico's die zich kunnen voordoen bij GRS zijn in 2019 geïnventariseerd en daarmee wordt rekening gehouden in de begroting. Voor zover er sprake is van niet begrote risico's zijn de huidige reserves voldoende om deze te dekken. Nieuwe risico’s zijn de gevolgen van de coronacrisis waardoor het recreatieschap in 2021 minder huurinkomsten zou kunnen ontvangen uit verhuur van gebouwen en terreinen voor horeca, recreatiebedrijven en evenementen.