Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Onder dit beleidsdoel valt de aanpak van de ‘sociale veiligheid’. Wij willen bijvoorbeeld het aantal High Impact Crimes, de overlast door personen met verward gedrag, jeugdoverlast en -criminaliteit verminderen. We willen en moeten voorkomen dat de onderwereld structureel verweven raakt met de bovenwereld waardoor de rechtsorde in gevaar kan komen. We willen dat de problematiek met betrekking tot extremisme en radicalisering in onze gemeente klein en beheersbaar blijft. Ook willen we samen met onze veiligheidspartners voor andere veiligheidsthema’s, zoals de aanpak van jeugdoverlast en evenementenveiligheid, andere activiteiten uitvoeren die bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving.

Activiteiten

  1. Verbeteren veiligheidsgevoel in eigen buurt
  2. Versterken van de keten ‘zorg-veiligheid’
  3. Aanpak ondermijning / georganiseerde criminaliteit
  4. Integraal samenwerken aan contraterrorisme, extremisme en radicalisering (CTER)
  5. Uitvoeringsprogramma Veiligheid realiseren

Toelichting

1. Verbeteren veiligheidsgevoel in eigen buurt

Onze focus ligt op de aanpak van woninginbraken, straatroof, overvallen en geweld. Dit zijn de zogenaamde High Impact Crimes (HIC). In het Plan van aanpak High Impact Crimes 2019-2022 zijn onze activiteiten nader geconcretiseerd. Op basis van de onderzoeksresultaten naar onveiligheidsgevoelens in eigen buurt nemen wij in de zes gebiedsplannen en in het Uitvoeringsprogramma veiligheid passende interventies op om het gevoel van veiligheid in eigen buurt te bevorderen daar waar dit achterblijft bij het gemeentelijk gemiddelde. Naast de aanpak van HIC zetten wij in op het verbeteren van de sociale kwaliteit, de fysieke kwaliteit en verkeersveiligheid, alsmede het tegengaan van jeugdoverlast en -criminaliteit.

2. Versterken van de keten ‘zorg-veiligheid’

Hierbij leggen wij onze focus op personen met verward gedrag, zorgmijders en mensen die niet op eigen kracht hulp kunnen vragen, kwetsbare inwoners met verminderde zelfredzaamheid en relationeel geweld. Wij investeren op de verbinding en het vertrouwen tussen de verschillende partijen vanuit het zorg- en veiligheidsdomein. We verbeteren de regie op gemeenschappelijk gedragen plannen. In het Uitvoeringsprogramma Veiligheid zijn onze activiteiten nader geconcretiseerd.

3. Aanpak ondermijning / georganiseerde criminaliteit

Onze focus ligt op de aanpak van woon- en adresfraude, criminele samenwerkingsverbanden, (verouderde) bedrijventerreinen en drugsproductie en -handel. Wij nemen deel aan alle casuïstiek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en dragen daar onze signalen van georganiseerde criminaliteit aan. We gaan Outlaw Motor Gangs tegen via een persoonsgerichte en locatiegerichte aanpak. We voeren de beleidsregels van de Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) uit en handhaven ons drugsbeleid. We gaan illegale prostitutie tegen en zorgen voor toezicht bij seks- en escortbedrijven. In het Uitvoeringsprogramma Veiligheid en het plan van aanpak ondermijning 2019-2022 zijn onze activiteiten nader geconcretiseerd.

4. Integraal samenwerken aan contraterrorisme, extremisme en radicalisering (CTER)

Op basis van de nota Aanpak radicalisering, brief aan de raad Evaluatie Aanpak radicalisering (X2018.59388) en uitgaande van de Kadernota Integrale Veiligheid 2018-2022, ontwikkelen we ons beleid in 2021 door. Wij zorgen voor korte lijnen tussen CTER professionals en een goede informatiedeling en netwerkbenadering. We borgen CTER en polarisatie in beleidsplannen van alle organisaties die een rol hebben in de aanpak. We zorgen voor periodieke afstemming tussen alle intern en extern betrokken partijen. We leggen een focus op het voorkomen van polarisatie en ook op preventie -, detectie - en repressie van radicalisering. In het Uitvoeringsprogramma Veiligheid zijn onze activiteiten nader geconcretiseerd.

5. Uitvoeringsprogramma Veiligheid realiseren

Naast de vier raadsprioriteiten voeren wij samen met onze veiligheidspartners een grote hoeveelheid andere activiteiten uit die bijdragen aan onze maatschappelijke opgave. Het gaat hier bijvoorbeeld om de thema’s veilig ondernemen, veilig in en om school en veilige evenementen. Onze handhavers en de wijkagenten spelen hierbij een belangrijke rol door informatie gestuurd te handhaven en gebiedsgericht samen te werken. Ook de actieve participatie van inwoners en ondernemers ontwikkelen wij door.

Tabel 16 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

Baten

859

1.139

1.000

1.000

1.000

1.000

Lasten

2.686

3.283

3.931

3.931

3.930

3.930

Saldo

-1.826

-2.144

-2.932

-2.931

-2.931

-2.930

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2021

2022

2023

2024

Baten

Pilot re-integratie officier

-126

-

-

-

Overig

-13

-

-

-

Totaal Baten

-139

-

-

-

Lasten

Gewijzigde verdeling personeelslasten

-912

-

-

-

Overheveling budget aanpak radicalisering

154

-

-

-

Pilot re-integratie officier

126

-

-

-

Handhaving ongewenst taxi aanbieden Schiphol

-108

-

-

-

Overheveling budget integrale beveiligingsplannen

106

-

-

-

Overig

-14

1

0

0

Totaal Lasten

-648

1

0

0

Baten

Vanaf 1 januari 2019 loopt een pilot met een re-integratie officier waarmee de gemeente het nazorgbeleid voor (ex-)gedetineerden HlC-plegers structureel wil verbeteren en voorkomen dat deze groep opnieuw de criminaliteit ingaat c.q. recidive voorkomen. Voor 2020 bedroeg de toegekende subsidie € 126.000. Voor 2021 is nog nog niet bekend of deze pilot zal worden voortgezet.

Lasten

Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van extra doorbelasting in 2021 op dit beleidsdoel. Dit betreft met name de capaciteit van de straatcoaches die in 2020 ten onrechte is verantwoord onder het programma Kwaliteit fysieke omgeving, beleidsdoel E.

Bij de Jaarstukken 2019 is incidenteel budget, bestemd voor de aanpak van radicalisering en jihadisme, overgeheveld naar 2020.

Zie voor een toelichting op de lasten van de pilot re-integratie officier de toelichting bij de baten.

Het budget voor de salariskosten van de handhavers op Schiphol is aangepast aan de werkelijke bezetting en salariskosten.

Bij de Jaarstukken 2019 is incidenteel budget, bestemd voor integrale beveiligingsplannen, overgeheveld naar 2020.