Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Onder dit beleidsdoel valt de aanpak van fysieke veiligheid. Onze inzet is om branden, zware ongevallen en rampen zoveel mogelijk te voorkomen. Haarlemmermeer en de VRK hebben een groot risicoprofiel, vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol en Tata Steel in de IJmond en het Noordzeekanaal(gebied). Bij een calamiteit willen wij zo adequaat mogelijk kunnen reageren.

Activiteiten

  1. Het voorkomen van brand
  2. Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRK
  3. Uitvoeren van inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften
  4. Goede voorbereiding op crisis en incidenten

Toelichting

1. Het voorkomen van brand

Wij zetten in op het beter bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en de mogelijkheden om zich te beschermen tegen bedreigingen van brand in de woning. We onderzoeken de mogelijkheden om Brandveilig leven te verbreden naar andere doelgroepen en indien mogelijk doen we dit samen met partners zoals het Rode Kruis. In het Uitvoeringsprogramma Veiligheid zijn onze activiteiten nader geconcretiseerd.

2. Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRK

Het bestuur van de veiligheidsregio stuurt de organisatie aan op basis van diverse vastgestelde beleidsplannen (inclusief het Crisisbestrijdingsplan Schiphol). Wij monitoren de uitvoering daarvan. Wij sturen verder op de bedrijfsvoering van de VRK door onze zienswijze te geven op het Jaarverslag 2020 en de Programmabegroting 2022-2025. In 2020 is de VRK gestart met de regionale implementatie van de gemeentelijke taak bluswatervoorziening, zodat deze per 1 januari 2022 operationeel is.

3. Uitvoeren van inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften

De brandweer voert de inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften voor gebouwen uit volgens het model Nieuwe Toezicht Methodiek op brandveiligheid. Eigenaren en beheerders kunnen daarmee online een zelfcontrole uitvoeren en de uitkomsten met de brandweer delen. Een deel van deze zelfcontroles wordt op basis van een steekproef ook door de brandweer gecontroleerd. Afhankelijk van de resultaten volgt een waarschuwing en nadere controles en zetten wij zo nodig een handhavingstraject in. De brandweer werkt nauw samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op bestemmingsplannen, omgevingsvergunnings-aanvragen (bouw en milieu), milieutechnische zaken en aanvragen voor evenementen vragen wij zo nodig advies van de brandweer.

4. Goede voorbereiding op crisis en incidenten

Alle gemeentelijke processen in de crisisorganisatie zijn geregionaliseerd zodat tijdens een crisis goed opgeleide en geoefende crisispools ingezet worden. Door de evaluatiepunten uit incidenten en oefeningen te verwerken in de planvorming en opleidingen blijven de plannen actueel en mensen goed voorbereid op alle typen crises. Hiervoor bieden we onze gemeentelijke functionarissen trainingen en oefeningen aan. Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol wordt jaarlijks geactualiseerd

Tabel 17 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Baten

3.005

2.561

1

1

1

1

Lasten

18.339

17.557

15.070

14.586

14.566

14.595

Saldo

-15.334

-14.996

-15.069

-14.584

-14.565

-14.594

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2021

2022

2023

2024

Baten

Niet gesprongen explosieven

-2.560

-

-

-

Overig

-

-

-

-

Totaal Baten

-2.560

-

-

-

Lasten

Niet Gesprongen Explosieven

2.700

-

-

-

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

-175

62

-

-

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

-78

418

13

-34

Overig

40

5

6

5

Totaal Lasten

2.487

485

19

-29

Baten

De bedragen voor het ruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) worden jaarlijks bij de voorjaarsrapportage vastgesteld. Daarom is er voor 2021 nog niets geraamd. In de Voorjaarsrapportage 2020 is € 2,6 miljoen geraamd voor 2020. Dit bedrag ontvangen wij achteraf van het Rijk via een suppletie-uitkering aangevuld met een bijdrage van Schiphol en PrimA4a.

Lasten

Voor de NGE's geldt dat ook de lasten jaarlijks in de voorjaarsrapportage worden geraamd en wij achteraf van het Rijk een vergoeding ontvangen.

In 2020 vond resultaatbestemming 2019 van de VRK ad € 143.000 plaats omdat het resultaat groter was dan eerder verwacht. Verder is er een mutatie van incidentele extra middelen voor de VRK van € 31.500 in 2020 en € 62.400 in 2021 ter dekking van de kosten voor de nieuwe bluswatervoorziening.

In de Voorjaarsrapportage 2020 zijn de afspraken vanuit het akkoord reparatie FLO-overgangsrecht financieel verwerkt. Tevens zijn de effecten van de nieuwe CAO voor deze groep werknemers verwerkt.