Wonen

Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan.

De woningmarkt in Haarlemmermeer is in beweging: de effecten van de coronacrisis zullen hun doorwerking hebben op de woningmarkt. Tegelijkertijd is en blijft er op de woningmarkt sprake van grote krapte. Woningen – en zeker in het betaalbare segment – zijn erg schaars. Hierdoor is het vinden van een woning moeilijk, met name voor huishoudens met een inkomen tot € 50.000. Er is vraag naar alle type woningen, zowel koop als huur, grondgebonden als gestapeld en van verschillende groottes en prijsklassen. Voor de doorstroming is een volwaardig middensegment op de huurmarkt en betaalbare koopmarkt essentieel.

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het devies voor de komende jaren. Nieuwbouwwoningen zijn nodig om de woningmarkt toegankelijk te houden. Wij zetten in op versnelling van de woningbouwproductie in de komende jaren, ook in regionaal verband en in overleg met het Rijk. En het is een kans om een grotere diversiteit aan woonmilieus toe te voegen – van hoogstedelijk tot landelijk wonen in de kernen. Overal moeten er woningen zijn voor gezinnen. Voor jongeren en stellen die in Haarlemmermeer willen blijven. Voor ouderen die een geschikte woning zoeken voor hun oude dag. En voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Om zo snel mogelijk te bouwen willen wij meer flexibiliteit bij de bouwopgave per locatie. Het realiseren van 50% betaalbare woningen is hierbij het uitgangspunt, zoals vastgesteld in het Woonbeleidsprogramma 2019-2025: betaalbare koopwoningen, sociale huurwoningen en woningen in het middensegment (huren tot € 1.000).

Tabel 46 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

2016

2017

2018

2019

2020

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

249

257

273

298

n/b

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

7,4

8,7

7,5

11,1

n/b

Demografische druk

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

68,0

68,5

68,8

69,0

68,9

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

657

663

645

644

663

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

723

730

731

734

759

Relevant beleid

  • Woonbeleidsprogramma 2019-2025 Het Verschil Maken (2019.0058049)
  • Bestuurlijke Voortgangsrapportage Wonen 2020 (PM)
  • Nota Versnelling Woningbouw (2017.0037218)
  • Huisvestingsverordening Gemeente Haarlemmermeer 2018 – eerste wijziging (2019.0058173)
  • Beleidsregels Urgentieverlening (2018.0028594 )
  • Ruggensteunregeling urgenten met zoekprofiel 'midstay' (2019.0004933)
  • Prestatieafspraken 2020 met Ymere, Eigen Haard, DUWO en Woonzorg (2019.0058342)
  • Visie Wonen en Zorg (2017.0026227) en Uitvoeringsplan (2018.0022374)
  • Verhuiskostenregeling Van Groot Naar Beter Haarlemmermeer (2019.0058114)
  • Verordening Starterslening Haarlemmermeer (2020.0000682)