Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Er is sprake van een krappe woningmarkt waarin beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen onder druk staat, op de koop- én de huurmarkt. Daarnaast is het van belang de huidige woningvoorraad, met het oog op vergrijzing, toekomstbestendig te houden.

Activiteiten

  1. Nieuwe huisvestingsverordening en uitvoeren urgentieregeling
  2. Uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties
  3. Uitvoeren van de starterslening
  4. Realiseren van beschermd wonen en wonen met zorg
  5. Huisvesten vergunninghouders

Toelichting

1. Nieuwe huisvestingsverordening en uitvoeren urgentieregeling

Medio 2021 voeren wij - na vaststelling door de gemeenteraad - een nieuwe huisvestingsverordening in. Wij geven uitvoering aan de huisvestingsverordening en urgentieregeling, zodat de schaarse sociale huurwoningen verdeeld worden. Voor bepaalde groepen die moeilijk aan een sociale huurwoning kunnen komen, zetten wij de ruggensteunregeling in om de kansen te vergroten. Met de ‘opstapregeling’ kunnen inwoners na verblijf in intramurale (jeugd)zorg versneld in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, in combinatie met woonbegeleiding.

De nieuwe huisvestingsverordening wordt in 2021 ingevoerd, zodat sociale huurwoningen meer terecht komen bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Wij zullen in deze collegeperiode voor onze eigen inwoners maximaal de mogelijkheden van voorrang bij de woonruimteverdeling benutten. En wij zetten in op uitbreiding van de mogelijkheden van lokale toewijzing door deel te nemen aan een experiment waaraan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedkeuring moet verlenen.

2. Uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties

Op grond van de Woningwet maken wij prestatieafspraken met in onze gemeente actieve woningcorporaties. De raad ontvangt deze en over de resultaten wordt gerapporteerd in de bestuurlijke voortgangsrapportage Wonen.

3. Uitvoeren van de starterslening

Om de woningmarkt toegankelijk te houden voor starters, wordt in onze opdracht de starterslening uitgevoerd door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

4. Realiseren van beschermd wonen en wonen met zorg

De inzet is gericht op het vergroten van het aantal goedkope sociale huurwoningen, waarborgen dat vanaf de start van de planvorming bij nieuwbouw rekening gehouden wordt met voldoende (woonzorg)voorzieningen, toegankelijke woningen en woonomgevingen. Daarnaast nemen we deel aan het innovatieprogramma Langer Thuis/inclusieve wijk, waarin we samen met onze (zorg)partners werken aan het transformeren van bestaande leefomgevingen naar inclusieve leefomgevingen.

5. Huisvesten vergunninghouders

Vergunninghouders worden in onze gemeente zodanig gehuisvest dat zij kunnen werken aan hun integratie, zodat wij voldoen aan de landelijke taakstelling. Waar mogelijk maken wij hierbij gebruik van flexibele woonvormen.

Tabel 50 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer.

Baten

207

213

217

217

217

217

Lasten

1.938

2.274

1.946

1.893

1.889

1.886

Saldo

-1.731

-2.061

-1.729

-1.676

-1.673

-1.669

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2021

2022

2023

2024

Baten

Overig

3

-

-

-

Totaal Baten

3

-

-

-

Lasten

Pilot flexibele opvang vergunninghouders

300

-

-

-

Woningbouwontwikkeling

128

-

-

-

Gewijzigde verdeling van personeelslasten

-61

-

-

-

Overig

-39

53

3

3

Totaal Lasten

328

53

3

3

Lasten

In 2020 is een incidenteel bedrag beschikbaar voor de pilot flexibele opvang vergunninghouders.

Bij de Voorjaarsrapportage 2019 is voor 2020 een incidenteel budget toegekend voor extra personele inzet op woningbouwontwikkeling.

Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van hogere doorbelasting in 2021 op dit beleidsdoel.