Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 51 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Wonen

Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan.

Baten

207

223

217

217

217

217

Lasten

2.875

2.574

2.005

1.952

1.949

1.945

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-2.668

-2.351

-1.788

-1.735

-1.732

-1.729

Reservemutaties

Onttrekking

938

141

54

29

29

18

Storting

48

58

48

48

48

48

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

-1.778

-2.268

-1.782

-1.754

-1.751

-1.758

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering randvoorwaarden scheppen, zodat er voldoende en gedifferentieerd aanbod is van woningen. De woningvoorraad sluit hiermee aan op de behoeften van verschillende doelgroepen.

Baten

-

10

-

-

-

-

Lasten

937

300

59

59

59

59

Saldo

-937

-290

-59

-59

-59

-59

Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer.

Baten

207

213

217

217

217

217

Lasten

1.938

2.274

1.946

1.893

1.889

1.886

Saldo

-1.731

-2.061

-1.729

-1.676

-1.673

-1.669

Toelichting reserves

Tabel 52 

(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2021

2022

2023

2024

Onttrekking

Wonen

54

29

29

18

Totaal Onttrekking

54

29

29

18

Storting

Wonen

48

48

48

48

Totaal Storting

48

48

48

48