Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering voorwaarden scheppen voor voldoende en gedifferentieerde woningen. De woningvoorraad sluit aan op de behoeften van verschillende doelgroepen.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Bij nieuwbouwprojecten die de komende jaren gerealiseerd worden, is een goede mix tussen koop en huur, goedkoop en duur belangrijk. Haarlemmermeer wil een divers woningaanbod in uiteenlopende woonmilieus. Het woningaanbod moet ruimte bieden aan huidige en nieuwe inwoners.

Activiteiten

  1. Beleidsmatig adviseren bij de versnelling van de woningbouw
  2. Uitvoeren Woonbeleidsprogramma 2019-2025
  3. In woningbouwprogrammering aandacht vragen voor starters, senioren, kwetsbare groepen en bijzondere woonvormen
  4. Regionale afstemming woonbeleid en woningbouwopgave (provincie, MRA, AM)

Toelichting

1. Beleidsmatig adviseren bij de versnelling van de woningbouw

Wij willen tot 2040 de woningvoorraad uitbreiden met ruim 20.000 woningen. De nieuwe woningbouw is een kans om een evenwichtig en divers en dus aantrekkelijk woningaanbod te creëren. Door de identiteit en behoeften van de kernen als uitgangspunt te nemen, bouwen we aan levendige gemeenschappen.

2. Uitvoeren Woonbeleidsprogramma 2019-2025

In 2021 geven we uitvoering aan de maatregelen uit het Woonbeleidsprogramma 2019-2025. Om zo snel mogelijk te bouwen, willen wij meer flexibiliteit bij de bouwopgave per locatie. Daarom is het streven dat bij bouwprojecten van meer dan 30 woningen de helft moet bestaan uit betaalbare woningen, te weten betaalbare koop (variërend van € 150.000 tot maximaal € 310.000 (de Nationale Hypotheek Garantie-grens), middeldure huurwoningen en sociale huurwoningen. Hiermee worden gemengde wijken en aanbod voor uiteenlopende doelgroepen gecreëerd.

De bouw van sociale huurwoningen trekt de afgelopen jaren aan. Gegeven de huidige investeringsplannen van corporaties zijn er mogelijkheden om de sociale voorraad uit te breiden. Ook in prestatieafspraken met corporaties over liberalisatie en verkoop zal instandhouding van de voorraad een onderwerp zijn, wat moet bijdragen aan voldoende aanbod. Wij zetten bij voorkeur in op verhuur van sociale huurwoningen door corporaties bij nieuwbouwontwikkelingen.

3. In woningbouwprogrammering aandacht vragen voor starters, senioren en kwetsbare groepen en bijzondere woonvormen

Kwetsbare inwoners, zoals mensen die weer zelfstandig gaan wonen na verblijf in intramurale (jeugd)zorg, starters, mensen met urgentie en reguliere woningzoekenden met een kleine beurs, hebben het moeilijk op de krappe woningmarkt met strengere hypotheekregels, hoge prijzen en lange wachttijden voor sociale huurwoningen. We zetten daarom in op het vergroten van het aantal goedkope sociale huurwoningen.

Senioren zitten in een andere positie. Zij zijn potentiële doorstromers maar doen dat beperkt. Door te zorgen voor aantrekkelijk nieuw aanbod is deze groep mogelijk te verleiden hun eengezinswoning te verlaten, zodat deze door nieuwe gezinnen bewoond kan worden, bijvoorbeeld door uitvoering van een verhuiskostenvergoeding voor senioren die naar een meer passende woning verhuizen.

Door de scheiding van wonen en zorg en de toenemende ambulante hulpverlening zien we een toenemende behoefte aan kleine, geclusterde woonvormen voor inwoners met een fysieke of mentale beperking. We faciliteren woonzorginitiatieven die tegemoetkomen aan deze behoefte. Met het oog op de verwachte groei van onze gemeente stellen we prognoses op van de toekomstige behoefte aan woonvoorzieningen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonlocaties zorgen we ervoor dat vanaf de start van de planvorming rekening gehouden wordt met deze prognoses.

Wij zetten in op bijzondere woonvormen, waaronder tijdelijke woningen. In samenwerking met Ymere zijn op de Kaj Munkweg en Hoofdweg in Hoofddorp al tijdelijke woningen gerealiseerd. Wij doen mee aan de landelijke pilot flexwonen, geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met corporaties onderzoeken wij in de pilot of het haalbaar is om in onze gemeente flexwoningen te realiseren om op korte termijn de druk op de woningmarkt te verlagen. Hiermee willen wij voldoen aan de taakstelling voor vergunninghouders en onderdak bieden aan spoedzoekers. Initiatieven die zichtbaar leiden tot oplossingen zullen wij daarom welwillend faciliteren. Tevens zetten wij ons in om uitbreiding van woonwagenstandplaatsen te faciliteren.

4. Regionale afstemming woonbeleid en woningbouwopgave (provincie, MRA, AM)

De woningmarkt in Haarlemmermeer staat niet op zichzelf: Haarlemmermeerders verlaten de gemeente en anderen vestigen zich juist. Binnen de MRA wordt ingezet op de bouw van 250.000 woningen tot 2040, waarvan ruim 20.000 in Haarlemmermeer. Daarin wordt opgetrokken met de provincie, de MRA en AM-regio. Hierbij gaat het om afstemming, afspraken maken zoals de Woondeal MRA en het Actieprogramma Wonen van de AM regio en uitvoering geven aan de afspraken zoals het jaarlijks invullen van de monitor Plancapaciteit waarop alle potentiële woningbouwlocaties zijn aangegeven waarover regionaal wordt afgestemd. Tevens voeren wij in 2021 opnieuw in regionaal verband het onderzoek Wonen in de MRA uit.

Tabel 47 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering randvoorwaarden scheppen, zodat er voldoende en gedifferentieerd aanbod is van woningen. De woningvoorraad sluit hiermee aan op de behoeften van verschillende doelgroepen.

Baten

-

10

-

-

-

-

Lasten

937

300

59

59

59

59

Saldo

-937

-290

-59

-59

-59

-59

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Tabel 48 

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2021

2022

2023

2024

Baten

Overig

-10

-

-

-

Totaal Baten

-10

-

-

-

Lasten

Gewijzigde verdeling van personeelslasten

205

-

-

-

Overig

36

-

-

-

Totaal Lasten

241

-

-

-

Tabel 49 

Lasten

Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van lagere doorbelasting in 2021 op dit beleidsdoel. Dit wordt veroorzaakt doordat de personele kosten voor woonbeleid verantwoord worden onder beleidsdoel B van dit programma.