Veiligheid

Inwoners, bezoekers en ondernemers in Haarlemmermeer zijn veilig.

In de Kadernota Integrale Veiligheid 2018-2022 (hierna: de Kadernota) zijn de raadsprioriteiten voor veiligheid vastgesteld en uitgewerkt. Haarlemmermeer is een relatief veilige gemeente en dat willen we zo houden. De Kadernota is de basis voor het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

De uitvoering van de prioriteiten en de activiteiten in ons veiligheidsbeleid zijn gebaseerd op de volgende beleidsuitgangspunten:

 • Eigen verantwoordelijkheid en (zelf)redzaamheid
 • Participatie van inwoners en ondernemers
 • Integrale ketenaanpak en informatiegestuurd samenwerken
 • Dorps- en wijkgericht werken.

In de Kadernota zijn de volgende prioriteiten benoemd:

 1. Verbeteren veiligheidsgevoel in eigen buurt
 2. Versterken van de keten ‘zorg-veiligheid’
 3. Aanpak ondermijning / georganiseerde criminaliteit
 4. Integraal samenwerken aan contraterrorisme, extremisme en radicalisering.

Binnen de prioriteiten zijn verschillende focuspunten aangebracht. Jaarlijks geven wij in het Uitvoeringsprogramma veiligheid aan welke acties wij met onze partners ondernemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Ook rapporteren wij daarin wat het afgelopen jaar is uitgevoerd en wat de resultaten bij de prioriteiten zijn. In 2021 hebben wij als nieuwe prioriteiten toegevoegd:

 1. Handhaven maatregelen coronacrisis
 2. Aanpak cybercrime

In 2022 stellen wij op basis van een veiligheidsanalyse aan de nieuwe raad de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid 2022-2026 voor. Hierin kunnen nieuwe prioriteiten en focuspunten kunnen worden vastgesteld. Mogelijk is de coronacrisis in 2022 geëindigd. Deze prioriteiten werken wij verder uit in het Uitvoeringsprogramma veiligheid 2023.

Voor een aantal onderwerpen zijn in het Uitvoeringsprogramma Veiligheid aanvullende indicatoren opgenomen ten opzichte van de onderstaande verplichte BBV-indicatoren.

Tabel 18 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

2017

2018

2019

2020

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

16

11

16

14

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

4,0

4,3

4,8

n/b

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

4,0

3,7

4,0

3,1

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

3,7

2,8

2,9

n/b

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

6,4

5,5

5,9

5,7

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de daarop gebaseerde regelingen zijn onder andere eisen gesteld voor de brandweer, de organisatie en taken van de veiligheidsregio’s en de crisisorganisatie. De VRK levert een bijdrage door het verzekeren van doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

De brandweer Kennemerland heeft in haar beleidsplan 2019-2022 vier doelstellingen vastgesteld, namelijk:

 • Risicobeheersing: focus op voorkant veiligheidsketen
 • Flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers
 • Op de juiste schaal en in de juiste netwerken samenwerken
 • Vakmanschap: professioneel en taakgericht

Per doelstelling zijn concrete resultaten geformuleerd die in de programmabegroting van de VRK terugkomen.

In 2022 start de VRK feitelijk met de repressieve regionale bluswatervoorziening door de inzet van waterwagens en grootwater transportsystemen. Het water wordt naar de brand gebracht. Hiervoor investeren we in een eenmalige afkoopsom die ontstaat door het opzeggen van het contract met waterleidingbedrijf PWN over de brandkranen per 1 januari 2022.

De koppeling tussen veiligheid en zorg wordt binnen de VRK steeds belangrijker. Wij hebben onze wettelijk plicht om een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de VRK. Per 1 januari 2020 is bij de VRK een aantal nieuwe taken belegd, zoals die in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis (inclusief de Integrale Crisisdienst), het Regionaal Coördinatiepunt Ex-gedetineerden en de Multidisciplinaire Aanpak die voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, relationeel geweld en seksueel geweld. De uitwerking van het nieuwe takenpakket op onze bijdrage aan de VRK zal de komende jaren steeds duidelijker worden.

Het Zorg- en veiligheidshuis is ook ondergebracht bij de VRK. Dit is een netwerkorganisatie waarin gemeenten, justitie, politie, justitiële organisaties en zorginstanties intensief samenwerken aan de persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Zie verbonden partijen in Programma kwaliteit fysieke omgeving.

Relevant beleid