Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Tabel 123 

Algemene informatie

Per januari 2013 nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De oprichters van de OD zijn de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland.
De OD helpt het Noordzeekanaalgebied waarin de dienst opereert veiliger en gezonder te maken en te houden. De primaire doelstelling voor deelname aan de OD is verbetering van de dienstverlening voor bedrijven en uniformering van vergunningverlening en handhaving. Hiervoor is schaalvergroting onontbeerlijk. Wij geven opdracht aan de OD voor de uitvoering van taken die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het bestuur van de OD bestaat uit een algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Programma

Veiligheid

Beleidsdoelen

A. Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

B. Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulp.

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoelen

E. Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Vergunningen

Bestuurlijk belang

Twee leden Algemeen Bestuur, één lid Dagelijks Bestuur

Aandelenbelang

De GR heeft geen aandelen

Financieel belang

De financiële bijdrage van Haarlemmermeer in 2021 is begroot op € 8.697.000 exclusief Wet op de kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en Omgevingswet (OW) respectievelijk € 9.022.000 inclusief Wkb en OW (totaal van alle deelnemers € 55.298.000 exclusief Wkb en OW respextievelijk € 54.792.000 inclusief Wkb en OW).

Jaar

2022

2023

2024

2025

Geraamde bijdrage

€ 9.022.000

€ 9.055.000

€ 9.086.000

€ 9.195.000

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 3.440000

€ 3.254.000

Vreemd vermogen

€ 16.236.000

€ 18.672.000

Solvabiliteit ultimo 2020

14,8%

Begroot resultaat 2021

€ 0

Financiële gegevens

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2020 is € 194.000 positief. Er was een resultaat van € 11.000 nadelig begroot. Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er afwijkingen bij de lasten en de baten, per saldo € 205.000 voordelig. Voor 2021 is een resultaat van € 0 begroot. De definitieve cijfers volgen na de vaststelling van de jaarstukken 2020 van de OD door het Algemeen Bestuur op 5 juli 2021. Het resultaat is boven verwachting gegeven de beperkingen als gevolg van de coronacrisis. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit hogere baten van € 852.000 en € 677.000 hogere lasten. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan de reserve persoonlijk ontwikkelbudget van € 31.000. De hogere baten en lasten houden met name verband met meerwerk in het kader van de Uitvoeringsovereenkomsten 2020.

Eventuele risico’s

De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen. Die valt binnen 1,0 en 1,5 en wordt daarmee voldoende geacht. Het gaat hierbij om buffers in het eigen vermogen respectievelijk de exploitatie die kunnen worden vrijgemaakt, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.018.000.

De invoering van nieuwe wet- en regelgeving (met name de OW en de Wkb) is nog steeds één van de grootste risico’s. Een ander risico dat zich voordoet is de omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen, coronacrisis en arbeidsmarkt. De economische recessie ten gevolge van de coronacrisis is nog niet zichtbaar. Het is echter niet ondenkbaar dat deze op den duur zorgt voor een omzetdaling. Ook is er nog sprak van een risico met betrekking tot prestatiegericht financieren.