NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Tabel 140 

Algemene informatie

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De BNG draagt met gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Deelname in het maatschappelijk kapitaal van de NV voorziet in het (gemeenschappelijk) behartigen van de belangen in de kapitaalbehoefte van gemeenten.

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoel

C. Financiering/bespaarde rente/dividend.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Financiën

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De BNG is een structuurvennootschap. De Staat is de houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en waterschappen. De gemeente Haarlemmermeer bezit 123.162 aandelen (0,11% van het totaal)

Financieel belang

De gemeente Haarlemmermeer heeft € 310.000 beschikbaar gesteld aan gestort kapitaal. Jaarlijks wordt er dividend ontvangen.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 4.887.000.000

€ 5.097.000.000

Vreemd vermogen

€ 144.802.000.000

€ 155.262.000.000

Solvabiliteit ultimo 2020

3,3%

Begroot resultaat 2021

Geen opgave

Financiële gegevens

Over 2020 is ons aandeel in het dividend € 222.923, € 1,81 per aandeel (vergelijk 2019: € 1,27). Het resultaat over 2020 was € 221 miljoen (2019: € 163 miljoen). Als gevolg van de coronacrisis wordt het dividend niet uitbetaald vóór 30 september 2021. Dit op advies van de Europese Centrale Bank (ECB) en vanwege de rol die voor banken is voorzien om de negatieve effecten op klanten en op de economie vanwege de coronacrisis voor zover mogelijk te mitigeren. In reactie op vragen van de BNG heeft de toezichthouder de BNG laten weten dat de aanbeveling tot uitstel van dividendbetaling een tijdelijk karakter heeft. Tegen deze achtergrond hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur besloten de aanbeveling op te volgen.

Eventuele risico’s

De bank heeft zeer hoge externe krediet ratings (Moody’s: Aaa, Standard & Poor’s: AAA en Fitch: AAA). Dankzij deze hoge kredietwaardigheid heeft de bank een sterke inkooppositie op de internationale geld- en kapitaalmarkt. De solvabiliteit daalde over 2020 iets van 3,6% naar 3,3% en de Tier 1-ratio van de bank bedroeg per ultimo 2020 39%.