Cocensus

Tabel 122 

Algemene informatie

Cocensus is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze is opgericht op 1 januari 2007 door de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem. In de loop van de jaren hebben de gemeenten Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo zich aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling.

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoel

A. Belastingen (OZB), parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting.

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoel

B. Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.
C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Financiën

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur kent vanuit iedere gemeente één lid vanuit het college van burgemeester en wethouders. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en drie leden aangewezen vanuit de leden van het algemeen bestuur. De portefeuillehouder Financiën neemt zitting in het AB en DB als vice voorzitter.

Aandelenbelang

De GR heeft geen aandelen. Van de 24 stemmen heeft Haarlemmermeer vijf stemmen (20,8%)

Financieel belang

Begrote bijdrage in 2022 is € 3.870.200

Jaar

2022

2023

2024

2025

Geraamde bijdrage

€ 3.870.200

€ 3.870.200

€ 3.870.200

€ 3.870.200

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 250.000

€ 250.000

Vreemd vermogen

€ 7.539.576

€ 13.664.028

Solvabiliteit ultimo 2020

3,37%

Begroot resultaat 2021

€ 0

Financiële gegevens

De exploitatie van Cocensus over 2020 sluit af met een overschot van € 227.051. Per saldo is het overschot veroorzaakt door lager uitvallende personeelslasten en door hogere opbrengsten van extra werkzaamheden die verricht zijn voor een aantal gemeenten.

Eventuele risico’s

In de ontvangen ontwerpbegroting worden drie risico's benoemd. De eerste betreft de huisvesting in Alkmaar. Het huurcontract is vroegtijdig opgezegd omdat Cocensus verhuisd is naar Heemskerk. Voor de afkoop van de kosten wordt overleg gevoerd met de eigenaar. Indien er geen nieuwe huurder wordt gevonden dan kunnen de afkoopkosten maximaal € 350.000 bedragen. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de exploitatie en de Algemene reserve van Cocensus. Het tweede risico is de forse toename van de bezwaren ingediend door de zogenaamde No Cure No Pay bureaus. Dit levert voor de te vergoeden proceskosten financieel een risico op. Het derde risico dat benoemd wordt betreft het personeel. Er is een toename te zien van de meer ernstige ziektegevallen. Tot nu toe lukt het Cocensus om de langdurige uitval met behulp van het inhuurbudget op te vangen maar of dat in de toekomst blijvend kan worden opgevangen is een onzekere factor.