Hoofdvaart BV

Tabel 131 

Algemene informatie

De Hoofdvaart BV is opgericht in 2010 en is een 100% gemeentelijke deelneming. Doel is het participeren en optreden als commanditair vennoot in commanditaire vennootschappen zoals GEM A4 Zone West en GEM President. De Hoofdvaart BV participeert nu in de GEM A4 Zone West CV en de GEM President CV.

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Grondzaken

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 100%.

Financieel belang

Het door de gemeente gestorte kapitaal is € 18.000. Er is door de gemeente tevens een geldlening verstrekt welke maximaal € 60 miljoen kan bedragen.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 330.967

€ 4.925.065

Vreemd vermogen

€ 39.078.722

€ 39.334.251

Solvabiliteit ultimo 2020

11%

Verwacht resultaat 2022

0

Financiële gegevens

Hoofdvaart BV verstrekt kapitaal aan de GEM President en de GEM A4 Zone West. Hiervoor is een geldlening van de gemeente aan de Hoofdvaart BV geformaliseerd door middel van een rekeningcourantovereenkomst. De maximale omvang van de geldlening aan de Hoofdvaart BV mag € 60 miljoen bedragen, € 50 miljoen voor de GEM A4 Zone West en € 10 miljoen voor de GEM President. De inschatting is dat de maximale omvang van de geldlening voldoende is voor beide ontwikkelingen. Na oplevering van een project vindt een eindafrekening plaats op basis van het werkelijk behaalde resultaat met inbegrip van rente.

Hoofdvaart BV heeft in 2020 een winst gerealiseerd van € 4,6 miljoen, dankzij de deelneming GEM A4 Zone West waar het winstaandeel van Hoofdvaart BV ruim € 6 miljoen bedroeg.

Eventuele risico’s

Bij een aanzienlijke verslechtering van één van de GEM’s of een faillissement kan het zijn dat (een deel) van de verstrekte lening niet terugkomt. De vooruitzichten van beide GEM's zijn echter zeer positief, waardoor dit risico als zeer laag wordt ingeschat.