AM match

Tabel 120 

Algemene informatie

Met ingang van 1 juli 2016 is werkorganisatie AM match gestart. Het betreft een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze organisatie heeft één kerntaak: de re-integratie naar werk voor de doelgroep die onder de Participatiewet valt, voor zover zij een loonwaarde hebben die lager is dan 70% van het minimumloon. Bij de uitvoering van deze kerntaak wordt zoveel mogelijk ingezet op de plaatsing bij reguliere werkgevers. Voor de doelgroep wordt ingezet op verdere ontwikkeling en blijft de focus gericht op door- en uitstroom. AM match is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw en de plek waar beschut werk namens de vijf deelnemende gemeenten wordt aangeboden.

Programma

Zorg en werk

Beleidsdoelen

C. Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Werk & Inkomen

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Werk & Inkomen

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de vijf deelnemende gemeenten. De voorzitter is de wethouder uit de gemeente Haarlemmermeer. De dagelijkse verantwoording en leiding van de organisatie ligt bij de algemeen directeur.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. In het bestuur heeft de gemeente Haarlemmermeer twee van de acht stemmen.

Financieel belang

Dit wordt gerelateerd aan de geraamde bijdrage.

Jaar

2022

2023

2024

2025

Geraamde bijdrage

€ 1.658.000

€ 1.669.200

€ 1.814.280

1.969.240

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 3.390.000

€ 3.355.000

Vreemd vermogen

€ 1.367.000

€1.680.000

Solvabiliteit ultimo 2020

61%

Begroot resultaat 2021

-/- € 78.000

Financiële gegevens

Het resultaat over 2020 komt uit op € 541.000 positief. In de primaire begroting 2020 was nog rekening gehouden met een exploitatietekort van € 179.000. Derhalve is het exploitatieresultaat € 720.000 hoger dan begroot. De coronacrisis heeft in 2020 een grote impact gehad op de exploitatie van AM match. Veel bedrijven waar medewerkers van AM match gedetacheerd zijn hebben direct of indirect te maken met de luchtvaart. In deze sector is een aanzienlijk aantal detacheringsplekken komen te vervallen. Ook in andere branches werden detacheringen abrupt beëindigd. Daarnaast valt een deel van de doelgroep Wsw onder de risicogroep. Een aantal van deze mensen is preventief naar huis gestuurd. Medio 2020 kon een deel van de laatste groep weer aan het werk, nadat er diverse maatregelen waren getroffen en er meer getest kon worden. Eind 2020 is op de twee locaties van AM match wederom het aantal aanwezige medewerkers afgeschaald als gevolg van de tweede golf van coronabesmettingen. Uiteindelijk heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de omzet met circa € 700.000 achterbleef met hetgeen begroot was voor 2020. Mede doordat het Rijk een éénmalige tegemoetkoming heeft verstrekt ter compensatie van de coronacrisis, de vaste rijksbijdrage voor de Wsw hoger uitviel en de kosten laag gehouden konden worden is er in 2020 een positief resultaat gerealiseerd van € 541.000.

De begroting 2022 is opgesteld op een moment dat de coronacrisis nog voortduurt. De begroting heeft daarom als basis een verwachte normale bedrijfsvoering in 2022. Hoewel de verwachting is dat de coronacrisis in de loop van 2021 zal aflopen is het nog onduidelijk wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de doelgroep in 2022 zal zijn. Voor 2022 verwacht AM match dat het aantal te begeleiden mensen uit de participatie doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon verder toeneemt, Het aantal Wsw medewerkers zal verder afnemen als gevolg van natuurlijk verloop. Het begrote aantal kandidaten uit de participatie doelgroep dat start met de training Match je perspectief (MJP) daalt met bijna 5% ten opzichte van het begrote aantal van 2021.

De kosten voor de uitvoering van de participatie van de doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het wettelijk minimum loon zijn in 2022 begroot op totaal € 2.935.000. Dit betreft een toename van € 361.000 ten opzichte van de begroting 2021 (€ 2.574.000). In de jaren daarna stijgen de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet verder. De belangrijkste oorzaak voor de stijging is de toename van het totaal aantal kandidaten Participatiewet en beschut werk van 491 in 2021 naar 528 in 2022.

Eventuele risico's

Voor 2021 wordt, in verband met de gevolgen van de coronacrisis in 2021, een voorstel gedaan voor een eenmalige verhoging van de algemene reserve. Hierover zal het bestuur een apart besluit nemen. De algemene reserve dient ter dekking van risico’s in de bedrijfsvoering waarvoor geen voorzieningen mogen worden gevormd. Dat wil zeggen, risico’s waarvan geen uitspraken kunnen worden gedaan ten aanzien van de omvang van het risico en het verschijnen van het risico. Het betreffen hier dus onverwachte fluctuaties in de bedrijfsvoering, zoals onverwacht hogere kosten of onverwacht lagere bedrijfsopbrengsten. De algemene reserve dient ter dekking van de gevolgen hiervan voor de korte termijn, dat wil zeggen, de termijn die nodig is tussen het ontstaan van het tekort en de periode die nodig is om de oorzaak weg te nemen, dan wel de periode die nodig is om van de gemeenten een hogere gemeentelijke bijdrage te ontvangen.