Energiebedrijf Haarlemmermeer BV (Tegenstroom)

Tabel 128 

Algemene informatie

Het Energiebedrijf Haarlemmermeer BV, actief onder de naam Tegenstroom, is begin 2014 opgericht. Tegenstroom heeft tot taak om groene energie te leveren aan consumenten, bedrijven en instellingen. Tegenstroom streeft ernaar om de lokaal opgewekte groene energie ook lokaal te verbruiken.

Programma

Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Energietransitie

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 99%. De resterende 1% is in handen van Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV (100% eigendom van de gemeente Haarlemmermeer).

Financieel belang

De aandelen kennen een nominale waarde van € 1. Er zijn 30.000 aandelen geplaatst en gestort. Dit resulteert in een financieel belang van € 29.700.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

-/- € 60.453

-/- € 53.090

Vreemd vermogen

€ 92.434

€ 79.843

Solvabiliteit ultimo 2020

-/- 198%

Begroot resultaat 2021

€ 4.458

Financiële gegevens

De gemeente Haarlemmermeer heeft € 30.000 geïnvesteerd in Tegenstroom. Dat is gebruikt om het bedrijf Tegenstroom op te starten. Tegenstroom koopt groene energie in bij de Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. en krijgt een vergoeding per aansluiting. Tegenstroom is in 2020 qua omzet met ongeveer dezelfde snelheid gegroeid als afgelopen jaren, maar vooral door een hogere vergoeding per klant. Het jaar 2020 is afgesloten met ruim 450 klanten. Onder de klanten zijn 40 bedrijven en sportverenigingen. Voor 2020 was de verwachting dat alle stroom die aan de klanten wordt geleverd ook lokaal wordt opgewekt. Dat is gelukt. Er zijn vier productielocaties bijgekomen, drie daken van lokale ondernemers en een veld langs de A4.

Het jaar 2020 is afgesloten met een bescheiden positief resultaat van € 7.363.

Eventuele risico’s

Geen materiële risico's.