Vervoerregio Amsterdam

Tabel 118 

Algemene informatie

De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten in de regio Amsterdam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gestart per 1 januari 2017. Het Rijk heeft de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag bij uitzondering de wettelijke status van “vervoerregio” gegeven met behoud van de wettelijke bevoegdheden en middelen (BDU). De belangrijkste taken van de Vervoerregio Amsterdam liggen op het gebied van (regionaal) verkeer en vervoer. De vijftien gemeenten zetten zich onder andere in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. In de samenwerking binnen de vervoerregio spelen deelregio’s een belangrijke rol. Wij maken deel uit van de regio Amstelland-de Meerlanden.

Programma

Mobiliteit

Beleidsdoelen

A. Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.

B. De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Verkeer en vervoer

Opdrachtgeversrol

-

Bestuurlijk belang

Lidmaatschap Dagelijks Bestuur en deelname aan Regioraad. Het aantal leden in de Regioraad voor de gemeente staat in verhouding tot het inwoneraantal van de gemeente.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. Elk lid van de Regioraad heeft één stem.

Financieel belang

Deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van geldleningen aangegaan door de vervoerregio voor de uitvoering van haar taak. Dit in verhouding tot het inwoneraantal van de deelnemende gemeente.

Jaar

2022

2023

2024

2025

Geraamde bijdrage

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 1.642.573

€ 1.159.794

Vreemd vermogen

€ 270.801.530

€ 255.499.122

Solvabiliteit ultimo 2020

0,45 %

Begroot resultaat 2021

€ 0

Financiële gegevens

De vervoerregio wordt sinds 1 januari 2017 direct bekostigd uit de brede doeluitkering (BDU) van het Rijk. Ondanks de coronacrisis is een groot deel van de doelstellingen toch behaald en kon de vervoerregio met vervoerders en een (extra) financiële bijdrage van het Rijk het openbaar vervoer in stand houden. Van een deel van de projecten die gestart zijn in 2020 maar waarvan de afronding in latere jaren plaatsvindt is een bedrag van € 69 miljoen gereserveerd en doorgeschoven. Deze gereserveerde middelen zullen de komende jaren worden aangewend.

Eventuele risico’s

Er is nog geen materieel risico te bepalen.