Begroting- en verslaggevingsregels

Voor verbonden partijen gelden de eigen van toepassing zijnde begroting- en verslaggevingsregels. Voor gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid (openbaar lichaam en bedrijfsvoering-organisatie) zijn dat de regels volgens het BBV.

Tabel 116 

Samenwerkingsvorm

Wgr

Openbaar

lichaam

Bedrijfsvoering-

organisatie

Gemeenschappelijk
orgaan

Centrum

gemeente

Lichte

regeling

Rechtspersoonlijkheid

X

X

X

Eigen begroting en jaarrekening

X

X

Toepassing BBV

n.v.t.

n.v.t.

Voor privaatrechtelijke partijen gelden de verslaggevingsvoorschriften volgens het Burgerlijk Wetboek (BW), waarbij voor vennootschappen een en ander is uitgewerkt in BW2 Titel 9. Daarnaast kunnen afhankelijk van de situatie internationale verslaggevingstandaarden gelden. Privaatrechtelijke organisaties kennen geen specifieke voorschriften voor begrotingen. Indien daarvoor regels gelden, dan zijn dat regels die in het eigen statuut (of daarvan afgeleide stukken) van de organisatie zijn vastgelegd.

In de Kaderbrief Financieel Toezicht 2022 van de provincie Noord-Holland wordt het belang aangestipt van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen in de gemeentelijke begrotingen. De raming die nu in de begroting wordt opgenomen als bijdrage in een gemeenschappelijke regeling behoort overeenkomstig de gemeentelijke bijdrage te zijn, zoals deze is opgenomen in de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Op verzoek van de provincie wordt in deze paragraaf verbonden partijen deze bijdrage inzichtelijk gemaakt voor de jaren van de meerjarenraming.