Polanenpark CV

Tabel 134 

Algemene informatie

In deze CV wordt deelgenomen door de provincie Noord-Holland (40%), gemeente Haarlemmermeer (20%), Ringvaart Participatie BV en Schiphol Area Participaties 2 BV. Als beherend vennoot is Polanenpark BV aangesteld. De activiteiten van Polanenpark CV bestaan uit het ontwikkelen van het zuid westelijk gebied bij het Rottepolderplein, aangemerkt als Polanenpark (het Plangebied) en het (doen) uitvoeren van de grondexploitatie ten aanzien van het Plangebied, alsmede, indien en voor zover daartoe door Beherende Vennoot wordt besloten, het ontwikkelen van casu quo voeren van grondexploitaties ter zake van, andere (register)goederen.

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Commanditaire vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Grondzaken

Bestuurlijk belang

In de Vergadering van Commandieten zijn wij vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Financiën.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een belang van 20% eigenaar in deze CV.

Financieel belang

Het financieel belang voor de gemeente Haarlemmermeer is haar aandeel in het commanditair kapitaal, te weten € 4.299. Daarnaast staat de gemeente borg voor de BNG financiering tot een hoogte van maximaal € 4 miljoen.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 4.941.058

€ 4.890.586

Vreemd vermogen

€ 14.331.251

€ 12.013638

Solvabiliteit ultimo 2020

28,9%

Begroot resultaat einde looptijd

NCW 1 juli 2020 € 16 miljoen

Financiële gegevens

De grondexploitatie van de Polanenpark CV is per 1 juli 2020 geactualiseerd en kent een positieve netto contante waarde (NCW) van € 16 miljoen. Dit is een stijging van het resultaat met € 4,9 miljoen ten opzichte van 2019. Deze stijging is vooral te danken aan hogere verwachte grondprijzen.

Eventuele risico’s

Geen materiële risico's.