De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV

Tabel 126 

Algemene informatie

Sinds 1 januari 2009 bezit de gemeente 100% van de aandelen van de Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV. Met de Waterwolf nieuwe stijl is een vennootschap neergezet die zich ook als leerwerkbedrijf richt op re-integratietaken.

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoelen

A. Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

C. Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare buitenruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

D. Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Programma

Zorg en werk

Beleidsdoelen

C. Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Beheer en Onderhoud

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente bezit 100% van de aandelen.

Financieel belang

De aandelen van De Waterwolf zijn bij de gemeente gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van € 1.188.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 3.183.389

€ 2.984.552

Vreemd vermogen

€ 1.505.600

€ 1.592.554

Solvabiliteit ultimo 2020

65,2 %

Begroot resultaat 2021

-/- € 236.010

Financiële gegevens

De coronacrisis is de voornaamste oorzaak van het verlies van € 199.379 dat de Waterwolf heeft geleden in 2020. Hierdoor heeft de Waterwolf veel te kampen gehad met verhoogd ziekteverzuim of gedwongen afwezigheid (door quarantaine) van medewerkers. Om dat op te vangen heeft de Waterwolf meer mensen moeten inhuren, waarbij zij ook nog eens tegen het probleem aanliep dat hoveniers schaars zijn, met als gevolg zeer hoge prijzen en dus inhuurkosten die extra op de exploitatie drukten van de Waterwolf. Daarnaast is er een afhankelijkheid van extra werkzaamheden die de Waterwolf buiten de bestekken om van de gemeente krijgt. Deze extra werkzaamheden vielen in 2020 ongeveer € 400.000 lager uit dan het gemiddelde van de afgelopen jaren van € 1,3 miljoen per jaar.

De kasstroom in 2020 is € 759.000 positief. Dit wordt met name veroorzaakt door het de afname van de vorderingen en de beperkte investeringen in 2020 (€ 224.000). De solvabiliteit is nog steeds zeer goed.

Eventuele risico’s

De negatieve gevolgen van de coronacrisis zijn ook in 2021 nog te verwachten. Vooral door lagere inzetbaarheid van eigen personeel en extra inhuurkosten verwacht de Waterwolf ruim € 350.000 extra kosten te moeten maken, waardoor er in 2021 rekening wordt gehouden met een verlies van circa € 236.000. Vooralsnog is de ontwikkeling van de liquiditeit van de Waterwolf beter dan begroot. De financiële ontwikkeling van de Waterwolf dit jaar wordt aandachtig gevolgd met tussentijdse cijfers.