GEM A4 Zone West CV

Tabel 132 

Algemene informatie

Deze CV (commanditaire vennootschap) is aangegaan door de Hoofdvaart BV (33%), Schiphol Real Estate Participaties BV (33%), SADC Participaties BV (33%) en GEM A4 Zone West BV (1%). In deze CV worden alle kosten en opbrengsten van de gezamenlijke grondexploitatie A4 Zone West verantwoord en vindt de volledige financiering van betreffende exploitatie plaats.

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Commanditaire vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Grondzaken

Bestuurlijk belang

In de Vergadering van Commandieten zijn wij vertegenwoordigd door de directeur van de Hoofdvaart BV, zijnde de gemeentesecretaris.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 100% in Hoofdvaart BV en Hoofdvaart BV is voor 33% eigenaar van deze CV

Financieel belang

Het financieel belang voor de gemeente Haarlemmermeer is indirect via Hoofdvaart BV dat deelneemt in het commanditair kapitaal voor € 34.878.078. Tevens indirect via SADC (25% van € 34.878.486) € 8.719.622. Daarnaast houdt de gemeente voor € 37 miljoen gronden beschikbaar voor A4 Zone West CV.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 104.226.393

€ 122.540.254

Vreemd vermogen

€ 2.910.787

€ 15.644.417

Solvabiliteit ultimo 2020

88,7%

Begroot resultaat einde looptijd

NCW 1 juli 2020 € 22,3 miljoen

Financiële gegevens

Op basis van de discounted cashflow methode wordt getoetst of de grondexploitatie aan de 3% rendementseis voldoet. Berekend is dat de grondexploitatie per 1 juli 2020 aan deze eis voldoet en daarnaast een resultaat heeft van netto contante waarde (NCW) € 22,3 miljoen positief. Een flinke stijging van gronduitgifte resulteerde in 2020 in een resultaat van € 18,3 miljoen en maakt versnelde inbreng van gronden door onze gemeente mogelijk (ten laste van de grondbank die wij voor GEM A4 Zone West CV aanhouden).

Eventuele risico’s

De belangrijkste risico’s voor de GEM A4 Zone West CV bestaan uit de lange looptijd, het grondprijsniveau en het tekort aan verdeelcapaciteit voor stroom. De coronacrisis lijkt vooralsnog geen gevolgen te hebben voor GEM A4 Zone West CV. In afwachting van besluitvorming omtrent de mogelijk doortrekking van de Noord/Zuidlijn vindt er mogelijk vertraging plaats in uitgifte van gronden.