Amstelland-Meerlanden Overleg

Tabel 119 

Algemene informatie

Het Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) is een samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn op basis van een gemeenschappelijke regeling.
Doel is door afstemming te komen tot een effectiever regionaal beleid en gezamenlijke belangenbehartiging bij onder andere de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Noord-Holland. In de bestuurlijke regiegroep van de MRA zitten twee bestuurders uit het AM-overleg. Daarnaast vertegenwoordigen AM bestuurders de AM-regio in de bestuurlijke MRA platforms op het gebied van onder andere mobiliteit, economie, ruimte en duurzaamheid.

Programma

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Beleidsdoelen

C. Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Regionale Samenwerking

Opdrachtgeversrol

-

Bestuurlijk belang

Lid Regiegroep AM en via de deelregio AM bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse MRA overleggen.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen

Financieel belang

De deelnemende gemeenten dragen € 0,73 per inwoner bij aan het AM.

Jaar

2022

2023

2024

2025

Geraamde bijdrage

€ 114.800

€ 114.800

€ 114.800

€ 114.800

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 133.699

€ 46.050

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Solvabiliteit ultimo 2020

100%

Begroot resultaat 2021

€ 0

Financiële gegevens

De deelnemende gemeenten dragen € 0,73 per inwoner bij aan het AM. Besluitvorming hierover heeft in Haarlemmermeer plaatsgevonden bij de Voorjaarsrapportage 2017 (2017.0025366).

Eventuele risico’s

De risico’s zijn gezien de omvang van de begroting van rond de € 260.000 gering. Bovendien is een egalisatiereserve beschikbaar. Vanwege de beperkte risico's is in 2020 een deel van de egalisatiereserve teruggestort aan de deelnemende gemeenten.