Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV (Meermaker)

Tabel 127 

Algemene informatie

Het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer, actief onder de naam Meermaker, is begin 2013 opgericht. Meermaker heeft tot taak om de verduurzaming in Haarlemmermeer te versnellen en doet dit door duurzaamheidsprojecten te ondersteunen die zonder cofinanciering van Meermaker niet gerealiseerd kunnen worden.

Programma

Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Energietransitie

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 100%. Dit zijn alle 18.000 geplaatste en volgestorte aandelen.

Financieel belang

De aandelen van Meermaker kennen een nominale waarde van € 1. Dit resulteert in een financieel belang van € 18.000. Daarbij heeft de gemeente een agio gestort van € 3.300.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 3.305.908

€ 2.876.504

Vreemd vermogen

€ 10.229

€ 24.841

Solvabiliteit ultimo 2020

99,1%

Begroot resultaat 2021

-/- € 259.831

Financiële gegevens

De gemeenteraad heeft aan Meermaker een bedrag van € 3,3 miljoen beschikbaar gesteld, waarmee Meermaker in de cofinanciering kan voorzien van geselecteerde projecten. Momenteel heeft Meermaker voor acht projecten leningen verstrekt en er is nog circa € 1,1 miljoen beschikbaar om te financieren. Met de renteopbrengsten van de uitgezette middelen worden de bedrijfskosten van Meermaker gedekt. Het jaar 2020 was een slecht jaar voor Meermaker. Een aantal projecten zijn zwaar geraakt door de coronacrisis. In 2020 is één gefinancierde onderneming gefailleerd en een tweede faillissement is voorzien. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 479.488. Dit resulteert vervolgens in een verlies van € 450.081 voor Meermaker in 2020. Hieruit blijkt dat Meermaker in de kern winstgevend is. Het eigen vermogen is dusdanig gezond dat het verlies goed is op te vangen.

Meermaker is nauw verbonden met Tegenstroom en Tegenstroom voor Ymere. Deze beide entiteiten realiseerden gezamenlijk een positief resultaat in 2020 van ruim € 65.000.

Eventuele risico’s

De coronacrisis maakt naar alle waarschijnlijkheid nog meer slachtoffers onder de debiteuren van Meermaker. In 2021 wordt rekening gehouden met nog een tweetal mogelijke faillissementen, waardoor ook 2021 voor Meermaker verlieslatend zal zijn. Er is vooralsnog geen zicht op nieuwe verstrekkingen, waardoor de rente-inkomsten van Meermaker hard gaan dalen. De bedrijfskosten worden waar mogelijk aangepast aan de dalende inkomsten.