Stedin Holding NV

Tabel 139 

Algemene informatie

Stedin is een regionale Nederlandse netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. Stedin heeft een publieke taak. Zij is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten. Alle aandelen van Stedin zijn in publieke handen (53 Nederlandse gemeenten) hetgeen geborgd is in de wet. Aandelen kunnen alleen verhandeld worden tussen publieke aandeelhouders.

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoelen

C. Financiering/bespaarde rente/dividend.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Financiën

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de vertegenwoordiger van de gemeente Heemstede, die de Noord-Hollandse aandeelhoudende gemeenten vertegenwoordigd.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer bezit 3.995 aandelen (0,08% van het totaal) met een nominale waarde van € 100.

Financieel belang

Het financiële belang dat volgt uit het aandelenbelang bedraagt € 399.500. Jaarlijks wordt er dividend ontvangen.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 2.949.000.000

€ 2.891.000.000

Vreemd vermogen

€ 4.340.000.000

€ 4.681.000.000

Solvabiliteit ultimo 2020

40,5%

Begroot resultaat 2021

€ 17 miljoen

Financiële gegevens.

Het resultaat na belastingen in 2020 bedraagt € 42 miljoen. Hiervan heeft de gemeente € 16.539 dividend ontvangen in 2021.

Zoals alle netbeheerders krijgt ook Stedin de komende jaren te maken met een stevige uitdaging: er moet meer dan voorheen worden geïnvesteerd om de energietransitie mogelijk te maken. Het totaal van de investeringen tot 2030 zal zo'n € 7 miljard zijn, terwijl de opbrengsten door regulering onder druk staan. Het is de verwachting dat de dividendinkomsten de komende jaren dalen. Stedin is op zoek naar financiering voor de investeringen. Zij heeft daarvoor ook haar aandeelhouders benadert met het verzoek een kapitaalstorting in de vorm van cumulatief preferente aandelen te overwegen. Gezien ons beperkte belang in Stedin, zowel financieel als ook publiek, hebben wij Stedin kenbaar gemaakt ons belang niet te willen vergroten.

Eventuele risico's

Geen materiële risico's.