Meerlanden Holding NV

Tabel 125 

Algemene informatie

Meerlanden Holding N.V. (MH) is onder andere werkzaam op het gebied van de inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, straatreiniging en gladheidbestrijding. MH is een overheid gedomineerde afval- en reinigingsorganisatie van en voor de deelnemende gemeenten: Haarlemmermeer, Aalsmeer, Heemstede, Noordwijk, Bennebroek/Bloemendaal, Diemen, Lisse en Hillegom.

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoelen

B. Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.

D. Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Beheer en Onderhoud

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer bezit 97.228 van de 183.480 geplaatste en volgestorte aandelen en heeft daarmee een meerderheidsbelang van 52,99%.

Financieel belang

De aandelen van De Meerlanden kennen een nominale waarde van € 46. Dit resulteert in een financieel belang van € 4.472.488.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 29.092.000

€ 29.464000

Vreemd vermogen

€ 24.743.000

€ 27.729.000

Solvabiliteit ultimo 2020

52%

Begroot resultaat 2021

€ 2.449.000

Financiële gegevens

De totale omzet van Meerlanden is in 2020 met 2,5% gestegen ten opzichte van 2019. Het nettoresultaat € 1.259.000 daalde met € 956.000 (ten opzichte van 2019) als gevolg van hogere kosten door de coronacrisis en de afboeking van gemaakte voorbereidingskosten van ruim € 1 miljoen voor de investering in de biowarmte-installatie. In 2020 is besloten af te zien van deze investering. Meerlanden is echter nog steeds een financieel zeer gezond bedrijf met goede rentabiliteit en solvabiliteit.

Eventuele risico’s

De beschikbare weerstandscapaciteit is ruim voldoende voor eventuele risico's. De coronacrisis en de maatregelen die door de overheid naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken beïnvloeden de bedrijfsvoering van Meerlanden en heeft ook enige impact gehad op het resultaat na belastingen en op haar financiële positie. De rijksoverheid heeft de afvalinzameling en -afvoer aangemerkt als één van de cruciale beroepsgroepen die nodig is om de samenleving draaiende te houden. Gegeven dit feit heeft een groot deel van de activiteiten van Meerlanden zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Dat waarborgt haar inkomsten. Meerlanden heeft om die reden dan ook geen gebruik hoeven te maken van de steunmaatregelen van de Rijksoverheid.