Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Tabel 141 

Algemene informatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 352 gemeenten (per 1-1-2021) samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De VNG heeft als doel om de lokale overheid te versterken en de lokale democratie te vitaliseren. De gemeenten werken, via de VNG, met elkaar aan maatschappelijke opgaven.

Programma

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Beleidsdoelen

C. Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Rechtsvorm

Vereniging

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Bestuur

Opdrachtgeversrol

Bestuurlijk belang

Haarlemmermeer heeft 75 stemmen in de Algemene Ledenvergadering. Elke gemeente die lid is van de vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van één duizend (1.000) inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij tenminste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.

Aandelenbelang

De vereniging heeft geen aandelen.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer voor 2021 bedraagt € 1,35 per inwoner

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 64.627.000

€ 62.379.000

Vreemd vermogen

€ 88.668.000

€ 94.719.000

Solvabiliteit ultimo 2020

40%

Begroot resultaat 2021

€ 5.130.000 (negatief)

Financiële gegevens

De VNG sluit 2020 af met een verlies van € 16.000. Dit is aanzienlijk beter dan het begrote verlies van € 5.132.000. (inclusief de onttrekking uit de bestemmingsreserve van € 607.000). Het resultaat is beter dan begroot en dat komt door een aantal mee- en tegenvallers.

De meevallers zijn:

  • hogere projectbijdragen vanuit het Rijk;
  • hogere doorbelasting van de projectmedewerkers en overhead op de projecten welke in de loop van 2019 en 2020 zijn toegekend en niet waren opgenomen in de begroting 2020;
  • incidentele vrijval vanuit de BTW suppletie uit de jaren 2016 t/m 2018;
  • vrijval vanuit de egalisatievoorziening voor de WW en BWW rechten van oud-medewerkers.

De tegenvallers zijn:

  • hogere verlofvoorziening voor de niet opgenomen verlofuren;
  • lasten voor de Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) projecten (GT Software en GT End User Devices), waar geen dekking tegenover staat, omdat deze projecten voortijdig zijn gestopt en niet tot een aanbesteding hebben geleid.
Eventuele risico’s

Het eigen vermogen ultimo 2020 is ruim voldoende voor het opvangen van eventuele risico's.