Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: El Idrissi, Nobel

Bedrijfsvoering betreft alle faciliterende activiteiten die de gemeentelijke organisatie in staat stelt langdurig te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, financiën, ICT en inkoop. We leveren daarbij maatwerk en zijn kaderstellend waar dat nodig is. De interne dienstverlening is daarbij volgens gelijke principes ingericht als de externe dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van en het ‘in control’ zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. We investeren voor dat laatste in het versterken van de verbijzonderde interne controle- en auditfunctie, projectcontrol en regie op risicomanagement.

Ook hebben we aandacht voor de rechtmatigheidsverantwoording die door het college van B&W wordt opgesteld bij de jaarstukken. Indien er geconstateerde afwijkingen zijn in de rechtmatigheidsverantwoording, wordt in deze paragraaf aanvullende informatie opgenomen. Ook onze beleidsvoornemens ten aanzien van de invoering van de Wet open overheid (Woo) zijn in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Deze paragraaf beschrijft verder de ontwikkelingen op het gebied van sturing en beheersing van de organisatie.