Economische zaken

De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een toekomstbestendige economische ontwikkeling op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving.

Haarlemmermeer maakt onderdeel uit van de sterkste economische regio van Nederland. Economisch gezien behoort Haarlemmermeer bij de vijf grootste gemeenten van Nederland. Politieke, economische, technologische en maatschappelijke veranderingen volgen elkaar in rap tempo op, zowel op internationaal, nationaal als lokaal niveau. Dat leidt tot een aantal onzekerheden. Ten eerste is er het coronavirus, dit heeft een directe invloed op de reiswereld en de werklocatiemarkt. Daarnaast is nog onduidelijke hoe met name de kantorenmarkt zich op de lange termijn gaat ontwikkelen. Tenslotte is er de oplopende schaarste aan grondstoffen in combinatie met geopolitieke ontwikkelingen, wat stijgende prijzen van grondstoffen en halffabricaten aannemelijk maakt. Ook de invloed hiervan is nog niet duidelijk.

In 2021 stond de wereld nog voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. En ondanks dat de effecten van de crisis nog breed voelbaar zijn in bepaalde economische sectoren zoals de horeca, reisbranche en vervoer en opslag, heeft de Haarlemmermeerse economie zich het afgelopen jaar goed hersteld.

Haarlemmermeer staat bekend om haar ondernemersgeest en pioniersmentaliteit. Deze eigenschappen zien we terug bij een groot deel van onze ondernemers. Er zijn veel initiatieven van ondernemers die andere ondernemers helpen. Ook werken ondernemers met elkaar samen. De gemeente faciliteert en steunt de ondernemers waar mogelijk bij het realiseren van hun initiatieven.
Als gemeente stellen we ons actief op en houden trends en ontwikkelingen ten gevolge van de coronacrisis goed in de gaten. Daarnaast gaan we handelingsperspectieven creëren voor de middellange - en lange termijn, zowel op economisch -, fysiek - als sociaal vlak met als doel om het herstel van de economie te bevorderen.

Tabel 68 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

Streefwaarden/ prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Functiemenging

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

70,8

71,5

71,4

70,6

70,0

170,0

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

150,3

163,8

174,3

179,1

n.v.t.

n.v.t.

 1. De streefwaarde is 70%, omdat de groei van banen en woningen de komende jaren ongeveer gelijke tred zal houden. Het aantal banen zal weer stijgen, maar niet meer dan het aantal woningen, omdat er veel woningbouw is gepland tot 2030/2040.

Verbonden partijen

Schiphol Area Development Company (SADC)

Om onze maatschappelijke doelen en beleidsdoel(en) te bereiken werken we samen met SADC aan gebiedsontwikkeling, (inter)nationale marketing en promotie en het verbinden van publieke en private partijen.

Voor financiële informatie en eventuele risico’s over de verbonden partij, zie de paragraaf Verbonden Partijen.

Relevant beleid

 • Beleidskader ‘De agrarische sector in perspectief’ (2013.0015671)

 • Kadernota herstructurering werklocaties Haarlemmermeer (2009.0023450)

 • Verordening winkeltijden Haarlemmermeer 2018 (2018.0015139)

 • Winkeltijdenverordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2018.0016640)

 • Flexibilisering bestemmingen bedrijventerreinen (2014.0009011)

 • Economisch Perspectief 2030 (2016.0020280)

 • Ontwikkelingsstrategie Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (REVS) (2012.0034204)

 • Regionale Hotelstrategie 2016-2022 (2013.0073991)

 • Strategie werklocaties gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0027561)

 • Sociaal Ondernemen in Haarlemmermeer (2017.0013476)

 • Beleid voor commerciële voorzieningen Haarlemmermeer; regels en ruimte (2019.0057889)

 • Verblijfsaccomodatiebeleid gemeente Haarlemmermeer 2021 -2025 (2020.00026640)

 • Tijdelijke regels over terrassen Haarlemmermeer 2021, eerste herziening (2021.0000680)