Schiphol Area Development Company (SADC)

Tabel 140 

Algemene informatie

In 1987 is door de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en de Schiphol Group, SADC opgericht. De kerntaken van dit regionale ontwikkelingsbedrijf zijn gebiedsontwikkeling, (inter)nationale marketing en promotie en het verbinden van publieke en private partijen.

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Programma

Economische Zaken

Beleidsdoelen

B. Het versterken van onze strategische positie door samenwerking in de regio, met een focus op de logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren en op de maatschappelijke inpassing van de luchtvaart.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Grondzaken

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 25%. Ook de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Schiphol Group hebben ieder een aandelenbelang van 25%.

Financieel belang

Deze deelneming is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van € 26.717.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 116.330.000

€ 120.549.000

Vreemd vermogen

€ 26.066.000

€24.348.000

Solvabiliteit ultimo 2021

81%

Begroot resultaat 2022

€ 7.887.000

Financiële gegevens

De netto omzet van SADC bedroeg in 2021 € 18,0 miljoen. Hiervan was € 8,0 miljoen toe te schrijven aan grondtransacties in GEM President CV en € 6,0 miljoen in Business Park Amsterdam Osdorp en € 3,0 miljoen projectmanagement. In totaal is er door de deelnemingen van SADC in 2021 grond uitgegeven met een transactiewaarde van € 62,9 miljoen. Deze opbrengsten hebben zowel de deelnemingen als SADC versterkt in hun liquiditeitspositie. Het resultaat uit deelnemingen bedroeg voor SADC ruim € 1,9 miljoen, waardoor een netto resultaat kon worden gerealiseerd van € 4,2 miljoen.

Eventuele risico’s

SADC loopt vooral risico bij tegenvallende verkopen (afzetrisico) en bij de waardering van haar grondposities. Om het afzetrisico te beperken, wordt het verloop van de verkopen continu gemonitord en vertaald naar verbeteringen in het ontwikkel- en verkoopproces. De grondexploitatie voor de grondposities in uitvoering worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand van actuele marktgegevens. Tevens worden de grondexploitaties elke drie jaar extern gevalideerd.

Het tekort aan verdeelcapaciteit voor elektra in de regio wordt ook als groot risico gezien en zou in het ergste geval tot gevolg kunnen hebben dat toekomstige klanten (voor met name De President 1.2 en Schiphol Trade Park) uitwijken naar andere regio's.

Voor wat betreft de coronacrisis zijn er nauwelijks tot geen gevolgen voor SADC en haar projectvennootschappen op de korte termijn. De oorlog in de Oekraïne veroorzaakt enige onzekerheid in de markt, maar signalen met directe gevolgen voor SADC zijn nog niet gesignaleerd.