AM match

Tabel 130 

Algemene informatie

Met ingang van 1 juli 2016 is werkorganisatie AM match gestart. Het betreft een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze organisatie heeft één kerntaak: de re-integratie naar werk voor de doelgroep die onder de Participatiewet valt, voor zover zij een loonwaarde hebben die lager is dan 70% van het minimumloon. Bij de uitvoering van deze kerntaak wordt zoveel mogelijk ingezet op de plaatsing bij reguliere werkgevers. Voor de doelgroep wordt ingezet op verdere ontwikkeling en blijft de focus gericht op door- en uitstroom. AM match is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de plek waar beschut werk namens de vijf deelnemende gemeenten wordt aangeboden.

Programma

Zorg en werk

Beleidsdoelen

C. Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Werk & Inkomen

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Werk & Inkomen

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de vijf deelnemende gemeenten. De voorzitter is de wethouder uit de gemeente Haarlemmermeer. De dagelijkse verantwoording en leiding van de organisatie ligt bij de algemeen directeur.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. In het bestuur heeft de gemeente Haarlemmermeer twee van de acht stemmen.

Financieel belang

Dit wordt gerelateerd aan de geraamde bijdrage.

Jaar

2023

2024

2025

2026

Geraamde bijdrage

€ 1.553.000

€ 1.699.000

€ 1.855.000

€ 2.020.000

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 3.443.000

€ 2.934.000

Vreemd vermogen

€ 1.632.000

€ 1.976.000

Solvabiliteit ultimo 2021

60%

Begroot resultaat 2022

-/- € 55.000

Financiële gegevens

Het resultaat (na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming) van AM match over 2021 komt uit op € 170.000 positief. Doordat de winst van 2020 is uitgekeerd aan deelnemers is het eigen vermogen gedaald.

In de primaire begroting 2021 was nog rekening gehouden met een exploitatietekort van - € 631.000. Derhalve is het exploitatieresultaat € 810.000 hoger dan begroot. De rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) was € 376.000 hoger dan begroot. Daarnaast is er een eenmalige bijdrage van het Rijk ontvangen in het kader van de coronacrisis van € 232.000.

Eventuele risico's

De algemene reserve dient ter dekking van risico’s in de bedrijfsvoering waarvoor geen voorzieningen mogen worden gevormd. Dat wil zeggen, risico’s waarvan geen uitspraken kunnen worden gedaan ten aanzien van de omvang van het risico en het verschijnen van het risico. Het betreffen hier dus onverwachte fluctuaties in de bedrijfsvoering, zoals onverwacht hogere kosten of onverwacht lagere bedrijfsopbrengsten. De algemene reserve dient ter dekking van de gevolgen hiervan voor de korte termijn, dat wil zeggen, de termijn die nodig is tussen het ontstaan van het tekort en de periode die nodig is om de oorzaak weg te nemen, dan wel de periode die nodig is om van de gemeenten een hogere gemeentelijke bijdrage te ontvangen.