Energiebedrijf Haarlemmermeer BV (Tegenstroom)

Tabel 138 

Algemene informatie

Het Energiebedrijf Haarlemmermeer BV, actief onder de naam Tegenstroom, is begin 2014 opgericht. Tegenstroom heeft tot taak om groene energie te leveren aan consumenten, bedrijven en instellingen. Tegenstroom streeft ernaar om de lokaal opgewekte groene energie ook lokaal te verbruiken.

Programma

Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Klimaat & Energie

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 99%. De resterende 1% is in handen van Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV (100% eigendom van de gemeente Haarlemmermeer).

Financieel belang

De aandelen kennen een nominale waarde van € 1. Er zijn 30.000 aandelen geplaatst en gestort. Dit resulteert in een financieel belang van € 29.700.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

-/- € 53.090

-/- € 49.837

Vreemd vermogen

€ 79.843

€ 85.770

Solvabiliteit ultimo 2021

-/- 138%

Begroot resultaat 2022

€ 2.889

Financiële gegevens

De gemeente Haarlemmermeer heeft € 30.000 geïnvesteerd in Tegenstroom. Dat is gebruikt om het bedrijf Tegenstroom te starten. Tegenstroom koopt groene energie in bij de Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. en krijgt een vergoeding per aansluiting. Tegenstroom is in 2021 qua omzet met ongeveer dezelfde snelheid gegroeid als afgelopen jaren, maar vooral door een hogere vergoeding per klant. Het jaar 2021 is afgesloten met ruim 500 klanten. De winst in 2021 was iets lager dan begroot, met name door het niet doorgaan van een aantal evenementen als gevolg van de coronacrisis.

Eventuele risico’s

Door de fors gestegen energieprijzen is er tijdelijk een klantenstop geweest omdat de prijsontwikkeling zo onvoorspelbaar was. Dit zorgt er ook voor dat er een sterk verhoogd betalingsrisico is onder de klanten van Tegenstroom. Het debiteurenrisico ligt echter niet bij Tegenstroom maar bij de coöperatie, waardoor Tegenstroom feitelijk geen materiële risico's loopt.