Vervoerregio Amsterdam

Tabel 128 

Algemene informatie

De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten in de regio Amsterdam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gestart per 1 januari 2017. Het Rijk heeft de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag bij uitzondering de wettelijke status van “vervoerregio” gegeven met behoud van de wettelijke bevoegdheden en middelen (BDU). De belangrijkste taken van de Vervoerregio Amsterdam liggen op het gebied van (regionaal) verkeer en vervoer. De vijftien gemeenten zetten zich onder andere in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. In de samenwerking binnen de vervoerregio spelen deelregio’s een belangrijke rol. Wij maken deel uit van de regio Amstelland-de Meerlanden.

Programma

Mobiliteit

Beleidsdoelen

A. Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.

B. De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Verkeer en vervoer

Opdrachtgeversrol

-

Bestuurlijk belang

Lidmaatschap Dagelijks Bestuur en deelname aan Regioraad. Het aantal leden in de Regioraad voor de gemeente staat in verhouding tot het inwoneraantal van de gemeente.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. Elk lid van de Regioraad heeft één stem.

Financieel belang

Deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van geldleningen aangegaan door de vervoerregio voor de uitvoering van haar taak. Dit in verhouding tot het inwoneraantal van de deelnemende gemeente.

Jaar

2023

2024

2025

2026

Geraamde bijdrage

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 1.159.794

€ 221.863

Vreemd vermogen

€ 255.499.122

€ 333.131.004

Solvabiliteit ultimo 2021

0,07 %

Begroot resultaat 2022

€ 0

Financiële gegevens

Wij beschikken nog niet over de definitieve cijfers 2021. De financiële gegevens zijn daarom gebaseerd op de concept jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2022. Ook in 2021 is als gevolg van de coronacrisis het gebruik van het openbaar vervoer achtergebleven. Het Rijk heeft de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) tot en met augustus 2022 verlengd waardoor het aanbod van het openbaar vervoer grotendeels intact kon blijven. Andere maatregelen als gevolg van de coronacrisis betreffen wijzigingen uit het Investeringspakket die doorgeschoven worden. De Vervoerregio wordt direct bekostigd uit de brede doeluitkering (BDU) van het Rijk. Als een deel van de jaarlijkse ontvangen gelden niet geheel worden ingezet dan worden deze gereserveerd om in de komende jaren aangewend te worden.

Eventuele risico’s

Er is nog geen materieel risico te bepalen.