NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Tabel 150 

Algemene informatie

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De BNG draagt met gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Deelname in het maatschappelijk kapitaal van de NV voorziet in het (gemeenschappelijk) behartigen van de belangen in de kapitaalbehoefte van gemeenten.

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoel

C. Financiering/bespaarde rente/dividend.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Financiën

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De BNG is een structuurvennootschap. De Staat is de houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en waterschappen. De gemeente Haarlemmermeer bezit 123.162 aandelen (0,11% van het totaal)

Financieel belang

De gemeente Haarlemmermeer heeft € 310.000 beschikbaar gesteld aan gestort kapitaal. Jaarlijks wordt er dividend ontvangen.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 5.097.000.000

€ 5.062.000.000

Vreemd vermogen

€ 155.262.000.000

€ 143.955.000.000

Solvabiliteit ultimo 2021

3,3%

Begroot resultaat 2022

Geen opgave

Financiële gegevens

Over 2021 is ons aandeel in het dividend € 280.809, € 2,28 per aandeel (vergelijk 2020: € 1,81 per aandeel). Het resultaat over 2020 was € 221 miljoen (2019: € 163 miljoen). Op 4 oktober 2021 is het dividend uitbetaald aan de aandeelhouders.

Over het verslagjaar 2021 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van € 236 miljoen, een 7%-stijging ten opzichte van 2020 (€ 221 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het positieve resultaat financiële transacties van € 100 miljoen, vergeleken met een negatief resultaat van € 17 miljoen in 2020.

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen bedroeg € 12,8 miljard, een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2020. De totale langlopende kredietportefeuille bedroeg eind 2021 € 87 miljard. Dit is een netto toename van de portefeuille van € 1,2 miljard.

Eventuele risico’s

De bank heeft zeer hoge externe krediet ratings (Moody’s: Aaa, Standard & Poor’s: AAA en Fitch: AAA). Dankzij deze hoge kredietwaardigheid heeft de bank een sterke inkooppositie op de internationale geld- en kapitaalmarkt. De solvabiliteit daalde over 2021 iets van 3,3% naar 3,2% en de Tier 1-ratio van de bank bedroeg per ultimo 2021 38,0%.