Recreatieplas Haarlemmermeer BV

Tabel 148 

Algemene informatie

De Recreatieplas Haarlemmermeer BV is een Publiek Privaat Samenwerkingsverband (PPS) van de gemeente en Dura Vermeer BV en is opgericht in 1994 met als doelstellingen het winnen en verkopen van zand en het inrichten van de zandwinput bij Hoofddorp-Toolenburg tot recreatiegebied-stadspark. De zandwinning heeft voor projecten in Haarlemmermeer van korte transportafstand zandleveranties mogelijk gemaakt en heeft financiële middelen gegenereerd voor de gebiedsaanleg en om de onderhoudslasten van het gebied voor tien jaar (2003-2013) te dekken.
In 2011 hebben de aandeelhouders besloten om deze vennootschap in ‘slapende fase’ te houden in afwachting van besluitvorming over de mogelijke inzet bij een nieuw recreatieplasproject in PARK21.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Beleidsdoel

E. Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Recreatie

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer bezit 49% van de geplaatste aandelen. Er zijn 100 geplaatste aandelen.

Financieel belang

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 45.378. De 49 aandelen van de gemeente Haarlemmermeer vertegenwoordigen een waarde van € 22.200.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

Concept 31-12-2021

Eigen vermogen

€ 46.448

€ 46.448

Vreemd vermogen

€ 48.391

€ 48.089

Solvabiliteit ultimo 2021

48%

Begroot resultaat 2022

€ 0

Financiële gegevens

Dit is een slapende BV waar dus geen activiteiten in plaatsvinden en waarin ook geen activiteiten gaan plaatsvinden. De BV wordt naar verwachting in 2022 geliquideerd. De liquidatie zal geen kosten met zich meebrengen gezien het batig saldo in de BV.

Eventuele risico’s

Geen risico's.