Cocensus

Tabel 132 

Algemene informatie

Cocensus is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze is opgericht op 1 januari 2007 door de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem. In de loop van de jaren hebben de gemeenten Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo zich aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling.

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoel

A. Belastingen (OZB), parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting.

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoel

B. Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.
C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Financiën

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur kent vanuit iedere gemeente één lid vanuit het college van burgemeester en wethouders. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en drie leden aangewezen vanuit de leden van het algemeen bestuur. De portefeuillehouder Financiën neemt zitting in het AB en DB als vice voorzitter.

Aandelenbelang

De GR heeft geen aandelen. Van de 24 stemmen heeft Haarlemmermeer vijf stemmen (20,8%)

Financieel belang

In 2023 is de bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer € 3.948.000. Dit is 26,6% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 14.841.000.

Jaar

2023

2024

2025

2026

Geraamde bijdrage

€ 3.948.000

€ 3.948.000

€ 3.948.000

€ 3.948.000

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 250.000

€ 250.000

Vreemd vermogen

€ 13.664.028

€ 12.810.000

Solvabiliteit ultimo 2021

4,81%

Begroot resultaat 2022

€ 0

Financiële gegevens

De exploitatie van Cocensus over 2021 sluit af met een overschot van € 572.400. Per saldo is het overschot veroorzaakt door lager uitvallende personeelslasten vanwege niet vervulde vacatureruimte en door hogere opbrengsten van extra werkzaamheden die verricht zijn voor een aantal gemeenten.

Eventuele risico’s

Er is wederom een forse toename te zien van het aantal bezwaren dat is ingediend door de zogenaamde No Cure No Pay bureaus (NCNP). Dit levert voor de te vergoeden proceskosten een mogelijk financieel risico op.