De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV

Tabel 136 

Algemene informatie

Sinds 1 januari 2009 bezit de gemeente 100% van de aandelen van de Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV. Met de Waterwolf nieuwe stijl is een vennootschap neergezet die zich ook als leerwerkbedrijf richt op re-integratietaken.

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoelen

A. Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

C. Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare buitenruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

D. Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Programma

Zorg en werk

Beleidsdoelen

C. Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Beheer en Onderhoud

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente bezit 100% van de aandelen.

Financieel belang

De aandelen van De Waterwolf zijn bij de gemeente gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van € 1.188.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 2.984.552

€ 2.855.143

Vreemd vermogen

€ 1.592.554

€ 1.338.804

Solvabiliteit ultimo 2021

70,6%

Begroot resultaat 2022

€ 80.865

Financiële gegevens

Het netto resultaat in 2021 is uitgekomen op een verlies van € 129.692. Dit is € 107.000 beter dan de begroting 2021. Ondanks een overall lagere omzet (4% lager dan in 2020) is het bruto bedrijfsresultaat in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020 (+7%). Dit is primair veroorzaakt door een hogere omzet in combinatie met een lagere kostprijs in het Groenbestek. Hierop is in 2021 nadrukkelijk gestuurd. De indirecte kosten zijn in 2021 toegenomen met 5%. Los van de cao verhoging is dit ook veroorzaakt door normalisatie in 2021 aangaande kantine en opleidingskosten, die in 2020 aanmerkelijk lager waren door de coronacrisis. Ziekteverzuim is ongeveer gelijk aan 2020 en net als in 2020 heeft de Waterwolf door de coronacrisis extra hoge personeelskosten gehad. De overige bedrijfskosten zijn stabiel gebleven in 2021. De solvabiliteit van de Waterwolf is zeer goed.

Eventuele risico’s

De Waterwolf heeft vooral te maken met een tekort aan geschikte medewerkers. Dat kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het werk en de omzet. Er wordt extra ingehuurd om het tekort tegen te gaan. Daarnaast zet Waterwolf vooral in op het binden van jongeren en deze intern op te leiden. Dit loopt via Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) constructies en via goede contacten met praktijkscholen uit de regio en AM match. Risico op hoog ziekteverzuim, minder opdrachten buiten de reguliere bestekken en hogere inhuurkosten zijn nog steeds actueel.