Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Tabel 151 

Algemene informatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 345 gemeenten (per 1-1-2022) samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De VNG heeft als doel om de lokale overheid te versterken en de lokale democratie te vitaliseren. De gemeenten werken, via de VNG, met elkaar aan maatschappelijke opgaven.

Programma

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Beleidsdoelen

C. Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Rechtsvorm

Vereniging

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Bestuur

Opdrachtgeversrol

Bestuurlijk belang

Haarlemmermeer heeft 75 stemmen in de Algemene Ledenvergadering. Elke gemeente die lid is van de vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van één duizend (1.000) inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij tenminste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.

Aandelenbelang

De vereniging heeft geen aandelen.

Financieel belang

De contributie van de gemeente Haarlemmermeer voor 2022 bedraagt € 1,374 per inwoner (2023 € 1,434)

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 62.379.000

€ 63.912.000

Vreemd vermogen

€ 94.719.000

€ 115.952.000

Solvabiliteit ultimo 2021

36%

Begroot resultaat 2023

€ 0

Financiële gegevens

De VNG sluit 2021 af met een positief resultaat van € 1,124 miljoen. Dit is aanzienlijk beter dan het begrote verlies van € 4,750 miljoen (inclusief de onttrekking uit de bestemmingsreserve van € 0,607 miljoen). Het resultaat is beter dan begroot en dat komt door de volgende meevallers:

  • hogere projectbijdragen vanuit het Rijk;

  • hogere doorbelasting van de projectmedewerkers en overhead op de projecten welke in de loop van 2020 en 2021 zijn toegekend en niet waren opgenomen in de begroting 2021;

  • lagere overige personeels- en bedrijfskosten als gevolg van het thuiswerken door de coronacrisis;

  • vrijval van de reservering van verlofuren, vanwege de daling van het aantal niet opgenomen verlofuren;

  • vrijval vanuit de egalisatievoorziening voor de WW en BWW rechten van oud-medewerkers.

Eventuele risico’s

Het eigen vermogen ultimo 2021 is ruim voldoende voor het opvangen van eventuele risico's.