Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV (Meermaker)

Tabel 137 

Algemene informatie

Het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer, actief onder de naam Meermaker, is begin 2013 opgericht. Meermaker heeft tot taak om de verduurzaming in Haarlemmermeer te versnellen en doet dit door duurzaamheidsprojecten te ondersteunen die zonder cofinanciering van Meermaker niet gerealiseerd kunnen worden.

Programma

Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Klimaat & Energie

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 100%. Dit zijn alle 18.000 geplaatste en volgestorte aandelen.

Financieel belang

De aandelen van Meermaker kennen een nominale waarde van € 1. Dit resulteert in een financieel belang van € 18.000. Daarbij heeft de gemeente een agio gestort van € 3.300.000.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 2.876.504

€ 2.871.742

Vreemd vermogen

€ 24.841

€ 23.517

Solvabiliteit ultimo 2021

99,2%

Begroot resultaat 2022

-/- € 220.500

Financiële gegevens

De gemeenteraad heeft aan Meermaker een bedrag van € 3,3 miljoen beschikbaar gesteld, waarmee Meermaker in de cofinanciering kan voorzien van geselecteerde projecten. Sinds de start in 2013 zijn twaalf projecten gecofinancierd, voor een totaalbedrag van ruim € 2,3 miljoen. Twee projecten zijn volledig afgelost, twee zijn failliet gegaan. Met de renteopbrengsten van de uitgezette middelen worden de bedrijfskosten van Meermaker gedekt. De afgelopen twee jaar is grotendeels door de coronacrisis een zwaar jaar geweest voor de leningnemers en de negatieve gevolgen daarvan worden nog steeds gevoeld. In 2022 wordt er wederom rekening gehouden met een faillissement van een van de leningnemers, waardoor een verlies van € 220.500 is begroot. Het eigen vermogen van Meermaker is voldoende om dit op te vangen, maar er wordt flink ingeteerd op dit eigen vermogen.

Meermaker is nauw verbonden met Tegenstroom en Tegenstroom voor Ymere. Gedrieën realiseerden deze entiteiten een gezamenlijk positief resultaat in 2021 van ruim € 58.000.

Eventuele risico’s

In 2022 wordt rekening gehouden met nog een mogelijke faillissement van een leningnemer, waardoor ook 2022 voor Meermaker verlieslatend zal zijn. Er is geen zicht op nieuwe verstrekkingen, waardoor de rente-inkomsten van Meermaker hard dalen. De bedrijfskosten worden waar mogelijk aangepast aan de dalende inkomsten.