Zonnepanelen Haarlemmermeer BV (Tegenstroom voor Ymere)

Tabel 139 

Algemene informatie

Zonnepanelen Haarlemmermeer BV, actief onder de naam Tegenstroom voor Ymere (TSY), is begin 2014 opgericht. TSY heeft tot taak om in totaal 3.000 corporatiewoningen van Ymere te voorzien van zonnepanelen, waardoor de huurders van deze woningen duurzame energie opwekken voor eigen gebruik en daarmee tevens een besparing in geld realiseren op het verbruik van energie.

Programma

Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Klimaat & Energie

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer bezit 9.900 van de 10.000 geplaatste en volgestorte aandelen en heeft daarmee een meerderheidsbelang van 99%. De resterende 1% is in handen van Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer B.V.

Financieel belang

De aandelen kennen een nominale waarde van € 1. Dit resulteert in een financieel belang van
€ 9.900. Daarnaast staat de gemeente garant jegens de BNG voor de aan Zonnepanelen Haarlemmermeer BV verstrekte kredietfaciliteit met een maximum van € 3 miljoen.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 134.836

€ 194.499

Vreemd vermogen

€ 1.805.583

€ 1.788.278

Solvabiliteit ultimo 2021

9,8%

Begroot resultaat 2022

€ 21.086

Financiële gegevens

Er liggen 8.800 zonnepanelen op de daken van 1.100 huurwoningen. Deze zijn eigendom van en in exploitatie door Zonnepanelen Haarlemmermeer BV. Elke huurder betaalt een vaste lage vergoeding per maand voor de zonnepaneleninstallatie. De omzet bestaat uit incasso van € 29,95 per maand bij de 1.100 klanten. Zonnepanelen Haarlemmermeer BV is gefinancierd middels een kredietfaciliteit van maximaal € 3,0 miljoen van de BNG waarvoor de gemeente garant staat. Per 31 december 2021 bedraagt deze schuld € 1,7 miljoen. Er wordt jaarlijks een positief resultaat gerealiseerd. In 2021 bedroeg de winst € 59.663

Eventuele risico’s

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Een klein risico zit in de overheidsregeling van salderen. Nu krijgen de huurders voor elke kWh die ze aan het elektriciteitsnet leveren, evenveel als ze betalen. Deze regeling wordt op termijn, waarschijnlijk vanaf 2025, vervangen door een ‘terugleververgoeding’. Dit kan het resultaat van Zonnepanelen Haarlemmermeer BV negatief beïnvloeden.