Polanenpark BV

Tabel 147 

Algemene informatie

Deze BV is opgericht om de noodzakelijke beheeractiviteiten van betreffende projecten te initiëren dan wel uit te voeren. In de Polanenpark BV nemen de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, Ringvaart Participaties BV en SADC deel.

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Grondzaken

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder deelnemingen vertegenwoordigt de gemeente in de vergadering van aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een belang van 20% in deze BV.

Financieel belang

Het financieel belang voor de gemeente Haarlemmermeer bestaat uit het door haar gestorte deel op de geplaatste aandelen van € 3.600.

Financiële gegevens

Beginbalans

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 190.125

€ 251.391

Vreemd vermogen

€ 3.194.121

€ 2.471.160

Solvabiliteit ultimo 2021

9%

Begroot resultaat 2022

0

Financiële gegevens

Alle kosten en opbrengsten van Polanenpark BV worden vergoed door of afgedragen aan Polanenpark CV.

Eventuele risico’s

Polanenpark BV is opgericht voor het beperken van de aansprakelijkheid. In beginsel is deze BV aansprakelijk voor de tekortkomingen van GEM Polanenpark CV.