Meerlanden Holding NV

Tabel 135 

Algemene informatie

Meerlanden Holding N.V. (MH) is onder andere werkzaam op het gebied van de inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, straatreiniging en gladheidbestrijding. MH is een overheid gedomineerde afval- en reinigingsorganisatie van en voor de deelnemende gemeenten: Haarlemmermeer, Aalsmeer, Heemstede, Noordwijk, Bennebroek/Bloemendaal, Diemen, Lisse en Hillegom.

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Beleidsdoelen

B. Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.

D. Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Beheer en Onderhoud

Bestuurlijk belang

Uit hoofde van de gehouden aandelen vertegenwoordigt de portefeuillehouder deelnemingen (wethouder Financiën) de gemeente Haarlemmermeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer bezit 65.733 geplaatste en volgestorte aandelen waarvan één transitie aandeel. Het totale belang is 45,7%.

Financieel belang

De aandelen van De Meerlanden kennen een nominale waarde van € 65. Dit resulteert in een financieel belang van € 4.272.645.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 29.464.000

€ 31.265.000

Vreemd vermogen

€ 27.729.000

€ 29.976.000

Solvabiliteit ultimo 2021

48,8%

Begroot resultaat 2022

€ 2.783.000

Financiële gegevens

In 2021 is er een aanpassing in de kapitaalstructuur van Meerlanden geweest (2021.0001370). De aandelen zijn daarbij verdeeld op basis van het aantal aansluitingen per gemeente (het evenredigheidsprincipe). Dit aantal wordt jaarlijks herijkt. Door de aanpassing van de kapitaalstructuur is het totaal aantal aandelen van onze gemeente is gedaald. Hiervoor hebben wij één transitie aandeel gekregen ter waarde van € 2.099.233. Vanaf 2026 wordt dit bedrag in vijf jaar aan ons terugbetaald. Jaarlijks ontvangen wij 5% rendementvergoeding over de waarde van het transitieaandeel. Op basis van het evenredigheidsprincipe nemen onze aandelen per 1 januari 2023 weer toe met 923 aandelen, gelijk aan de toename van het aantal aansluitingen in Haarlemmermeer in het jaar 2021.

De totale omzet van Meerlanden van € 78,7 miljoen is in 2021 met € 2,1 miljoen gestegen ten opzichte van 2020. Het nettoresultaat steeg naar € 2,6 miljoen (2020: € 1,3 miljoen). Vooral de activiteiten voor bedrijven waren zeer rendabel in 2021. Activiteiten voor de publieke sector waren rendabel, maar kenden vooral door hoog ziekteverzuim als gevolg van de coronacrisis, door gestegen brandstofkosten en door hogere onderhoudskosten nadelige gevolgen voor het begrote resultaat. Meerlanden is echter nog immer een financieel zeer gezond bedrijf met goede rentabiliteit en solvabiliteit.

Eventuele risico’s

De beschikbare weerstandscapaciteit is ruim voldoende voor eventuele risico's. De activiteiten van Meerlanden brengen risico’s met zich mee; onzekere gebeurtenissen of ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Om deze risico’s goed te beheersen, heeft Meerlanden risicobeheersings- en controlesystemen ingericht. In 2021 heeft Meerlanden deze aanpak verder versterkt door in te zetten op een nog meer beleidsmatige-, integrale- en doelgerichte benadering. Het systeem van risicomanagement omvat alle niveaus van de bedrijfsvoering en alle onderdelen van de organisatie. Risico’s en beheersmaatregelen worden periodiek geanalyseerd, vastgelegd in een register en gemonitord. De directie ziet toe op de effectieve werking van dit systeem en streeft samen met de organisatie naar voortdurende verbetering en versterking.