Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Tabel 131 

Algemene informatie

Per 1 januari 2008 maakt de gemeente Haarlemmermeer deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK bestaat uit de GGD Kennemerland (inclusief bureau GHOR) en de Regionale Brandweer Kennemerland.

Programma

Veiligheid

Beleidsdoelen

B. Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Programma

Zorg en werk

Beleidsdoelen

A. Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

A. Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving, Portefeuillehouder Jeugdzorg

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving Portefeuillehouder Jeugdzorg

Bestuurlijk belang

Lid van het dagelijks bestuur en lid van het algemeen bestuur. Haarlemmermeer heeft acht van de 32 stemmen in het algemeen bestuur.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen.

Financieel belang

In 2023 is de bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer € 20.267.000. Dit is 29,7% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 68.339.000.

Jaar

2023

2024

2025

2026

Geraamde bijdrage

€ 20.267.000

€ 20.267.000

€ 20.267.000

€ 20.267.000

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 8.900.000

€ 6.6966.000

Vreemd vermogen

€ 56.312.000

€ 62.024.000

Solvabiliteit ultimo 2021

10,1%

Begroot resultaat 2022

-/- € 243.000

Financiële gegevens

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 1.820.400. Dat is procentueel een afwijking van 1,05 % ten opzichte van de primitieve begroting. Het resultaat is hoger dan verwacht. De belangrijkste verklaring kan worden gevonden in de effecten, die de coronacrisis teweeg heeft gebracht. Daarnaast hebben lastig te vervullen vacatures een onvoorzien voordeel op de personeelslasten opgeleverd. Dit komt door verschillende voor- en nadelen, veelal incidenteel, waarvan de grootste meevallers bestaan uit een vergoeding inzet entryscreening Schiphol (€ 1.067.000), niet ingevulde vacatures (€ 1.466.000) en wisselende inzet van vrijwilligers (€ 203.000). Ook is er sprake van tegenvallers inzake huisvestingsverbeteringen brandweerposten (- € 633.000) en nabetaling van CAO-afspraken (- € 322.000).

Eventuele risico's

Risico’s binnen de VRK zijn geïdentificeerd, gekwalificeerd en waar mogelijk zijn beheersmaatregelen gekoppeld aan de risico’s. Het risicoprofiel is nader geanalyseerd en daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. De gekwantificeerde risico’s tellen op tot een bedrag van € 5,1 miljoen. Op het gebied van personeel en organisatie zijn meerdere risico's geïdentificeerd die betrekking hebben op het optreden van personele knelpunten, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, rechtspositie brandweervrijwilligers, vrijwilligers die zich minder lang binden, een verhoogde uitstroom van de 24-uurs dienst brandweer, et cetera. Overige risico’s met gekwantificeerde grote financiële impact zijn mogelijke aansprakelijkheidsstellingen, boetes AGV in verband met het niet voldoen aan regels privacy, het stopzetten van grote subsidies, met name Brede Centrale Toegang (BCT), groei en intensiteit meldingen Veilig thuis, verhoogde instroom WGA/WIA en restschade coronacrisis, waarbij contracten wellicht langer doorlopen dan de mensen/middelen nodig zijn en waarbij het niet duidelijk is of het Rijk deze kosten ook vergoed.

Conform het vastgesteld beleid is een weerstandratio berekend van 0,7. Dit ratio doet recht aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager.