GEM President CV

Tabel 143 

Algemene informatie

Deze CV is aangegaan door de Hoofdvaart BV, SADC Participaties BV, alsmede GEM President Beheer BV. De activiteiten van GEM President CV, statutair gevestigd te Luchthaven Schiphol, bestaan uit het ontwikkelen van het gebied aangemerkt als ‘President 1.2’ te Haarlemmermeer (het Plangebied) en het (doen) uitvoeren van de grondexploitatie ten aanzien van het Plangebied, alsmede, indien en voor zover daartoe door Beherende Vennoot wordt besloten, het ontwikkelen van casu quo voeren van grondexploitaties ter zake van, andere (register) goederen.

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Beleidsdoelen

B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Rechtsvorm

Commanditaire vennootschap

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Grondzaken

Bestuurlijk belang

In de Vergadering van Commandieten zijn wij vertegenwoordigd door de directeur van de Hoofdvaart BV, zijnde de gemeentesecretaris.

Aandelenbelang

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 100% in Hoofdvaart BV en Hoofdvaart BV is voor 20% eigenaar van deze CV.

Financieel belang

Het financieel belang voor de gemeente Haarlemmermeer is indirect via Hoofdvaart BV dat deelneemt in het commanditair kapitaal voor € 1.119.062. Tevens indirect via SADC (25% van € 4.415.132) € 1.103.783.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 11.950.234

€ 10.026.562

Vreemd vermogen

€ 5.459.634

€ 5.684.995

Solvabiliteit ultimo 2021

63%

Begroot resultaat einde looptijd

NCW 1 juli 2021 € 6,3 miljoen

Financiële gegevens

De grondexploitatie van de GEM de President 1.2 is per 1 juli 2021 geactualiseerd en kent een positieve netto contante waarde (NCW) van € 6,3 miljoen, een verbetering van € 1,4 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Dit is het resultaat van hogere opgenomen grondopbrengsten.

Het eigen vermogen van deze CV is gedaald doordat onze gemeente een deel van het ingebrachte kapitaal in 2020 terugbetaald heeft gekregen. De afgelopen jaren was de verhouding schreef gegroeid. De gemeente neemt voor 20% deel in deze vennootschap, maar haar kapitaalsaandeel was tot voor kort ruim 29%. Door terugstorting van kapitaal voor een bedrag van € 1,3 miljoen aan Hoofdvaart BV is de juiste verhouding 20% gemeente en 80% SADC weer hersteld.

Eventuele risico’s

Het belangrijkste risico voor de GEM de President bestaat uit eventuele vertragingen.